పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/62

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అటు______అట్ట 36 అట్ట_______అట్టి

 • "ఓరి దండధర! యీ చండితనంబు లటుండనీ రా." హేమా. పు. 29.

అటువంటివారమా

 • అటువంటివారము కాము, మంచివారము అనుట.
 • "అటువంటివారమా యాకలి దప్పమిక్కిలి పుణ్య మన్న నంగీకరించి."
 • శుక. 4. ఆ. 7. ప.
 • "నేను అట్లాంటివాణ్ణి కాదు."
 • "నేను అట్లాంటిదాన్ని కాదు. నాతో సరస మాడ వద్దు." వా.
 • ఏక వచనంలో - మహదమహదర్థలాలు రెండింటా యిది ప్రయుక్త మవుతుంది.

అటో యిటో తేల్చి చెప్పు

 • నిశ్చి తాభిప్రాయమును వెల్లడించు.
 • రుద్రమ. 9. పు.

అట్టకట్టు

 • చిక్కగా యేర్పడు.
 • "....క్రొమ్మావి చిగురు బఱపుపెట్టు పెట్టినచందాన నట్టకట్టె."
 • శకుంతలా. 3. 177.
 • "చెమటకాతలతో ఒళ్ళంతా అట్ట కట్టుకొని పోయింది." వా.

అట్టళ్లు వన్ను

 • కోటకొమ్మలపై కాపలా సైనికుల నుంచుటకై గదుల నేర్పరచు.
 • "కోట సింగారించి కొత్తళంబుల నెల్ల నట్టళ్లు వన్నించి యాళువరికి." ఉ. హరి. 2. 92.

అట్టహాసం

 • దర్జా, దర్పం.
 • ఇందులో కొంత 'ఇంత ప్రదర్శన మెందు' కన్నవ్యంగ్యం అంతర్భూత మై ఉంది.
 • సంస్కృతంలో మామూలుగా ఉన్న గట్టిగా నవ్వడం అన్న అర్థం ఇందులో మాసి పోయింది.
 • "వా డిప్పుడు మన కెక్కడ దర్శనం యిస్తాడు. వాడి అట్టహాసమూ వాడూ వెలిగిపోతున్నాడు."
 • "వాడీమధ్య మహా అట్టహాసంగా ఉన్నాడు." వా.

అట్టహాసంగా

 • మహా దర్జాగా.
 • చూ. అట్టహాసం.

అట్టహాసం పట్టపగలు

 • వాడి దర్జా చాలా పెరిగి పోతూ ఉంది అని కొంత నిరసన సూచిస్తూ అనేమాట.
 • "వాళ్ళ అమ్మమ్మవైపు ముదనష్టపుఆస్తి యేదో వచ్చిపడింది. ఇంకేం! వాడిదంతా అట్టహాసం పట్టపగలుగా ఉంది." వా.

అట్టిట్టగు

 • 1. డోలాందోళిత మగు
 • "అయ్యనిమిషలోచనకు హృదయ మట్టి ట్టయ్యెన్." నిరంకు. 4. 41.
 • 2. సంచలించు.