పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/61

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అజ్జ______అట 35 అట______అటు

అజ్జ యైనవేళ

 • వీలుపడినప్పుడు, అవకాశము చిక్కినప్పుడు.
 • "అని పలికె నదియు మొదలుగ వెనుదీయక యజ్జ యైన వేళల నెల్లన్."
 • శుక. 3. ఆ. 494 ప.

అజాగళ స్తనాలు

 • వ్యర్థము లనుట.
 • "నగంగ నైన వా, క్రుచ్చి యజాగళ స్తన సగోత్రులు వారల నెన్న నేటికిన్."
 • కళాపూ. 1. 7.

అజా పజా లేదు.

 • చూ. అజా వజా లేదు.

అజా వజా లేదు.

 • అయిపు లేదు.
 • "వాడి అజావజా లేదు. మూడు రోజులయింది వాడు ఇల్లు విడిచిపోయి.:: వా.

అజ్ఞాతవాసం

 • రహస్యముగా జీవించుట, ప్రజల యెరుకకు రాకుండా ఉండుట.
 • పాండవులు పండ్రెండేండ్లు అరణ్యవాసం చేసి, ఆతరవాత ఒకయేడు అజ్ఞాత వాసం చేశారు. దానిపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • " నే నిప్పుడు అజ్ఞాతవాసంలో ఉంటున్నాను. ఒక్కసారే ఒక కావ్యం ముగించి ప్రజలముందు పడతాను." వా.

అటకలు-నాకు

 • దరిద్రముతో బాధపడు.
 • అటకలు అనగా వంట చేసుకునే చిన్నకుండలు.
 • "అత్త అటకలు నాకుతూ ఉంటే అల్లుడు వచ్చి దీపావళిపండగ అన్నాడట." పా.

అటమటకాడు

 • మోసగాడు.
 • "అటమటకాడు మహామాయలాడు." గౌర. హరి. 2. 646.

అటమటము

 • అయథార్థము.
 • "అటమటమో లేక నిజమొ." సారం. 2. 254.

అటమున్ను

 • అంతకంటె ముందు.
 • "సృష్టికి నటమున్ను." హర. 3. 13.
 • కాశీ. 4. 213.

అటుకుగింజ

 • గడుసరి.

అటుకులు తిని చేయి కడుగు కొన్నట్లు

 • పూర్తిగా సంబంధము వదలు కొన్నట్లు.
 • అటుకులు తింటే చేయి కడుక్కోకనే చేతి కేమీ మిగలదు. ఇక కడుక్కుంటే అసలేమీ ఉండదు కదా!
 • "మీ చెల్లెలు పోగానే ఆయింటి సంబంధం అటుకులు తిని చేయి కడుక్కున్న ట్లయింది." వా.

అటుండనీ

 • అది అలా ఉండనీ.