పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/60

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అచ్చు____అచ్చొ 34 అచ్చొ_____అజ

అచ్చు వేసిన ఆంబోతు

 • స్వేచ్ఛాచారి.
 • దేవునిపేర అచ్చు వేసి ఒక ఆంబోతును విడుచు అలవాటుపై వచ్చిన పలుకుబడి. దానినే వృషోత్సర్జనం అంటారు. అది ఎవరి అదుపులోనూ ఉండదు కనుక ఎక్కడ పడితే అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటుంది. అందుపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "వాళ్ల నాన్న చచ్చిపోయినతరవాత అడిగేవాళ్లూ పెట్టేవాళ్లూ లేక వాడు ఊరకే అచ్చు వేసిన ఆంబోతులా తిరుగుతున్నాడు." వా.

అచ్చు వేసినయెద్దు

 • చూ. అచ్చు వేసిన ఆంబోతు.

అచ్చు వొడుచు

 • వేఱుగా ఉంచు, అట్టిపెట్టు.
 • "మూడుపాళ్ళు వెచ్చమునకు రానీక యచ్చు వొడిచి డాపవలయు."
 • శృం. శా. 4. 175.

అచ్చొత్తిన గొఱ్ఱె

 • శివ. 71.
 • చూ. అచ్చు పోసినఆంబోతు.

అచ్చొత్తినదియె?

 • ఇదే కావాలని ముద్రవేసి విడిచినదా?
 • "నీకు దీనిని జంప నీమమే సెపుమ ఆకాంత దీనినే అచ్చొత్తినదియె."
 • బస. 5. అ. 125 పుట.

అచ్చొత్తి విడుచు

 • అచ్చు వోసి విడుచు.
 • దేవార్పణంగా పశ్వాదులను వదలివేయడం ఆచారం.
 • బస. 5. ఆ. 125 పుట.

అచ్చొత్తు

 • ముద్రించు.
 • "ఇది ఆనంద ముద్రాక్షరశాలయందు అచ్చొత్తింప బడియె." పా. వా.

అచ్ఛాణి (డి)

 • స్వచ్ఛము, శ్రేష్ఠము.

అజ కనుక్కొను

 • జాడ తెలుసుకొను.

అజగజన్యాయం

 • చూ. అజగజాంతరము.

అజగజాంతరము

 • దానికీ దీనికీ చాలా వ్యత్యాసం ఉన్న దనుట.
 • చూ. హస్తిమశకాంతరము.

అజగరోపవాసము

 • దొంగ ఉపవాసము.
 • కొండచిలువ ఒకచోటనే పడి ఉంటుంది. తనదగ్గరికి ఏదో ఒక జంతువు వచ్చేదాకా ఉపవసిస్తుంది. వస్తే మాత్రం వదిలిపెట్టదు. దానిపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "అజగరోపవాస మల బక ధ్యానంబు నక్కవినయ మిట్టినయము లెల్ల." వైజ. 2. 19.