పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/610

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గంధా - గంధో 584 గంప - గంప

 • వావిళ్ళ ని. లో గంధర్వుల పట్టణం అని ఒకటో అర్థం చెప్పి భాగవతంలో ప్రయోగమే ఇచ్చారు. అక్కడ మాయ,మిథ్య అన్న దే సరిపోతుంది.
 • "మఱియు నీ గృహస్థమార్గంబునం దెల్ల,విషయములను బొంది విశ్వ మెల్లఁ గడఁకతోడ నిట్లు గంధర్వనగరంబు, గాఁదలంచి మిగుల మోద మందు." భాగ. 5. 1. 166.

గంధామలకము పెట్టు

 • స్నానం చేయుటకు ముందు ఉసిరిక కాయలను దంచి తల మీద పెడతారు. అది ఉష్ణ నివారక మని ప్రసిద్ధి.
 • "తెలిగొజ్జఁగినీ రెడఁ జల్లి చల్లి గం,ధా మలకంబు పెట్టె నొక యంగన కాళియనాగభేదికిన్." పారి. 2. 10.

గంధోళిగాడు

 • చవట, వెఱ్ఱివాడు, మూఢుడు, హాస్యపాత్రుడు ఇత్యాదులఛాయ లన్నీ కలమాట. బొమ్మలాటలో హాస్యంకోస మని సృష్టించిన 'గంధోళిగాడు' అన్న పాత్రపై యేర్పడిన పలుకుబడి. వీనినే కొన్ని ప్రాంతాల్లో జుట్టుపోలిగాడు అంటారు.
 • "వా డేమంటే మన కేమిట్రా. వాడు వట్టి గంధోళిగాడు." వా.
 • చూ. గండోలిగాడు; జుట్టుపోలిగాడు.

గంపంత బలగము

 • ఊరంత బలగము ఎడ్వ. నాట. 32.
 • "వాళ్ల కేం? గంపంత బలగం ఉంది." వా.

గంపకొప్పు

 • లావాటి కొప్పు.
 • "చెంపల లప్పలు నిండం బెరిఁగిన, కప్పు రపుం గంపకొప్పుల సతుల ఘనుం డాతండు." తాళ్ల. సం. 3. 5.

గంపచాకిరీ

 • అఱవచాకిరీ; లాభం లేని చాకిరీ.
 • "ఈ గంపచాకిరీతోనే సరిపోయింది." వా.

గంపతిరుగుడు

 • డొంకతిరుగుడు. తె. జా.
 • మహాభారత రహస్య విమర్శనము.

గంప నమ్ము

 • బయలుపెట్టు, రట్టు చేయు.
 • "చంప వచ్చిన కర్మసంగ్రహం బగు బుద్ధి, గంప నమ్మక తన్నుఁ గాచెనా." తాళ్ల. సం. 5. 129.

గంప మోపు కోరికల కాలము

 • యౌవనము.
 • "గంప మోపు కోరికల కాలము." తాళ్ల. సం. 8. 32.

గంపల నమ్మ వచ్చు

 • డబ్బిచ్చినవారి కల్లా అమ్ము.
 • "వలపు గంపల నమ్మ వచ్చితినా నేను." తాళ్ల. సం. 3. 515.