పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/609

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

గండి - గంత 583 గంతు - గంధ

గండికా డగు

 • నేర్పరి యగు; దొంగ యగు.
 • "గండికాఁ డై తనమాయ గాన నీఁడు గాక." తాళ్ల. సం. 9. 283.

గండిదొంగ

 • కన్నపుదొంగ.

గండు మిగులు

 • విజృంభించు.
 • "మొగ్గరంబులు రెండును గండు మిగిలి తలపడియె." భార. భీష్మ. 2. 351.

గండుఱాయి

 • వజ్రము. ఉత్త. హరిశ్చ. 3. 131.

గండోలిగాడు

 • హాస్యగాడు. బొమ్మలాటల్లో వీని నిప్పుడు గంధోలిగా డంటారు.

గండ్రచీమ

 • పెద్ద నల్ల చీమ.

గండ్రపురి

 • బాగా పెట్టినపురి.

గండ్రలు సేయు

 • ముక్కలు చేయు.
 • "ఛేదించి గండ్రలు సేయునత్తఱిని." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 323.

గంతకు తగిన బొంత

 • దేనికి తగినది అది అనుట.
 • "గంతకుఁ దగినట్టి బొంత లోకము నందుఁ, గల్పించె మొదటనే కమల భవుఁడు." శశి. (అప్ప.) 2. 27. పు.
 • "మావాడికీ గంతకు తగిన బొంత ఏదో ఉండనే ఉంటుంది. మీ పిల్లే కావలా లే." వా.

గంతు గొను

 • దుముకు; చచ్చు.

గందపట్టియ

 • ద్వారబంధము పైనున్న పట్టె.

గందపట్టె

 • గందపట్టియ.

గందరగోళ మగు

 • చాలా అల్లరి అగు.
 • "పక్క ఊళ్లో కలరా వచ్చిం దనే సరికి ఊరంతా గందరగోళం అయిపోయింది." వా.

గందవొడిలో బూరుగు పట్టినట్టు

 • మంచిలో చెడు జరిగినట్లు.
 • "సరసనయాను భావమునఁ జక్కని చక్కెరబొమ్మలాగుగా, దొరకె నటంచు నమ్మితిని దోడన యింటిమగం డసూయఁ బ, ల్గొఱుకుచు వచ్చె గంద వొడిలోపల బూరుగు పట్టినట్టు లి,ద్దఱ కొక సౌఖ్య మబ్బినను దైవముకంటికిఁ గంటగించెనో." తారా. 4. 58.

గంధము చిటులు

 • తడి యాఱిన పిదప గంధము పేటులు రేగు.
 • "చిటిలినగంధముం దళుకుచెంపను వ్రేలు రుమాలు జాఱుదు,ప్పటియును." శుక. 1. 515.

గంధర్వనగరం

 • వట్టిది; మిథ్య. ఎండమావుల వంటి మాట.