పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/600

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క్రుళ్లు - క్రేళ్లు 574 క్రేళ్లు - క్రేళ్లు

క్రుళ్లుపోతు

 • కుళ్లుబోతు.
 • "వాడు వట్టి కుళ్లుబోతు వెధవ. ఎవరు పచ్చగా ఉన్నా చూడ లేడు." వా.

క్రేగాలి

 • చిఱుగాలి.

క్రేటుకొను

 • గొంతు సవరించుకొను.

క్రేడి సేయు

 • అపహసించు.

క్రేణి వట్టు

 • సంపాదించు. కాశీ. 3. 90.

క్రేణి సేయు

 • పరిహసించు.
 • "ఆ సమయం బభ్యర్ణ పూర్ణ చంద్రోదయ ఘూర్ణమానార్ణవంబునుం గ్రేణి సేయుచుండె." పారి. 5. 75.

క్రేదొట్టు

 • గట్టు లొరయు.

క్రేళ్లు చూచు

 • చిలిపిగా చూచు.

క్రేళ్లు చూపు

 • చిలిపి చూపు.

క్రేళ్లు త్రుళ్లు

 • ఎగిరి పడు. కువల. 4. 81.

క్రేళ్లు దాటు

 • గంతులు వేయు.
 • "అడ్డంబు నిడుపు నాపడ్డలగతి మనుఁ బీళ్లు డొంకలనుండి క్రేళ్లు దాఁట." మను. 2. 7.
 • 2. ఎగిరెగిరి పడు.
 • "చే వెడ దోఁపుచుం బలికెఁ జెందొవ చూపులు క్రేళ్లు దాఁటగన్." పారి. 4. 58.
 • "మెఱుఁగులు పైకిఁ గ్రేళ్లుఱికెడు గబ్బి గు,బ్బలమీఁద." విప్ర. 3. 3.
 • చూ. క్రేళ్లుఱుకు.

క్రేళ్లు దోలు

 • పరువు లెత్తించు.
 • "తేరు క్రేళ్ళు దోలి పాంచాలబలంబులపై నడరె." భార. భీష్మ. 3. 368.

క్రేళ్లు ద్రిప్పు

 • చూ. క్రేళ్ళు దోలు.

క్రేళ్లుబ్బు

 • ఉబుకు. నరస. 5. 102.

క్రేళ్లు మలగు

 • వెనుదీయు.

క్రేళ్లు మసలు

 • చలించు.

క్రేళ్లుఱుకు

 • ఎగిరి పడు.

క్రేళ్ళెగయు

 • క్రేళ్ళు సను.

క్రేళ్లు వాఱు

 • గంతులు వేయు.

క్రేళ్ళు సను

 • ఎగిరి పడు.