పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/599

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క్రీగ - క్రుచ్చి 573 క్రుమ్మి - క్రుళ్లి

క్రీగడుపు

 • పొత్తికడుపు.
 • క్రిందిది అనుట.

క్రీగాడ్పు

 • అపానవాయువు.

క్రీగోరు

 • కాలిగోరు.

క్రీదొడ

 • తొడ క్రిందిభాగము.

క్రీనీరు నేల

 • ఊటతో చెమ్మగిల్లిన నేల.

క్రీయూట

 • చూ. క్రియ్యూట.

క్రుంకువెట్టు

 • మునుగు, నిమగ్ను డగు.
 • "విపులాంభోనిధిఁ గ్రుంకువెట్టి." నిరంకు. 3. 49.

క్రుంగబడు

 • క్రుంగిపోవు.
 • "ధర గ్రుంగఁబడఁగ." భాస్క. రా. కిష్కి. 431.

క్రుంగిల బడు

 • క్రుంగిపోవు.
 • "పాన్పుమీఁదటఁ గ్రుంగిలఁబడఁగఁ దిగిచి, ప్రథమసురతంబు గావించు ప్రౌఢ వౌర." రాజగో. 56.

క్రుచ్చి యెత్తు

 • కౌగిలించు.
 • "పే, రక్కునఁ గ్రుచ్చి యెత్తుకొని." కవిక. 3. 167.

క్రుమ్మి కూరాకు సేయు

 • చిందర వందర చేయు.
 • "పులులు జట్టలు చీరి దుప్పులను లేళ్ల, నేకలమ్ములఁ గ్రుమ్మి కూరాకు సేసి, యమరఁ జమరులఁ బట్టి పాలార్తు మిపుడు, సామి! చూడుము నీ బంట్ల సత్తు వనుచు." సారం 1. 90.

క్రుమ్ములాడు

 • పోట్లాడు; దెబ్బలాడు.
 • పశువులు కొమ్ములతో క్రుమ్ములాడుటపై వచ్చినది.
 • "వీనిఁ బడవైచె నాతఁడా వీరుఁ డనుచుఁ, గా దనుచుఁ గ్రుమ్ములాడు నక్తంచరాళి." కువల. 2. 151.

క్రుమ్మెసలాడు

 • పోట్లాడు. రంగా. 3. 218.

క్రుయ్యక డయ్యక

 • చులాగ్గా.
 • "అయ్యంగరాజుతోడం, గయ్యము సేయుచును దుర్ముఖప్రాణంబుల్, సయ్యనఁ దొమ్మిది యమ్ములఁ, గ్రుయ్యక డయ్యక యతండు గొనియె నరేంద్రా!" భార. ద్రో. 4. 198.

క్రుయ్యబాఱు

 • కృశించు.

క్రుళ్లి గుల్లగు

 • కుళ్లి కృశించు.
 • "....కవులు చెడనాడ వగన్, గ్రుళ్లి తనలోనె గు ల్లై, పెల్లుగ శంఖంబు మొర్రపెట్టుచు నుండున్." రాధా. 1. 154.