పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/598

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది

క్రిందు - క్రిక్కి 572 క్రియ - క్రీగం

క్రిందు పఱుచు

 • తక్కువపఱుచు.
 • "నునుకందు పైఁ జెందు నని యిందురుచి గ్రిందు, పఱపఁగాఁ జాలు నబ్బాల మోము." హంస. 2. 20.

క్రిందు మీ దగు

 • తలక్రిందు లగు.
 • "నాతిమృదుగతి చపలేక్షణముల కలికి, క్రిందుమీఁ దయ్యెఁ గాదె పూర్ణేందు వదన." హంస. 2. 141.
 • "కొండలు క్రిందుమీఁదుగను గూల..." హంస. 4. 20.

క్రిక్కించు

 • గిలిగింతతో నవ్వునట్లు చేయు. ధ్వన్యనుకరణము.
 • కిచకిచ నవ్వు మొదలైన వానిలో వలెనే.
 • "క్రిక్కించుఁ జక్కిలి గిలగిలయనుచు." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 457.

క్రిక్కిరియు

 • 1. గుంపుగా చేరు.
 • "క్రిక్కిరిసి తేఁటిగము లక్కమలరాజిపయి." రాజశే. 1. 141.
 • 2. నిండు.
 • "గుత్తుల్ క్రిక్కిరియఁ జేసి." రుక్మాం. 3. 129.
 • "జనం క్రిక్కిరిసి ఉన్నారు." వా.

క్రిక్కిఱియు

 • దట్టముగా ఒక దానిపై నొకటి పడు.
 • "క్రిక్కిఱిసినశవములలో." కుమా. 11. 177.

క్రియగొను

 • కార్యరూపము చెందు.
 • "ఉడుగక మే మహితముఁ బలి,కెడి వారము నీవు హితవు క్రియగొనఁగాఁ బ,ల్కెడువాఁడవు." భార. ఆది. 8. 40.

క్రియలో....

 • కార్యరూపంలో.
 • "వాడు మాటల్లో దానపరుడే కానీ క్రియలో మాత్రం కాదు." వా.
 • "ప్రేమంటే మాటల్లో కాదు. క్రియలో కనిపించాలి." వా.

క్రియలో మాట

 • అసలు కీలకం, అసలు మాట.
 • "ఇంత కథ అంతా యెందుకు? క్రియలో మా టేమిటి? వా.
 • చూ. క్రియలో ముక్క.

క్రియలో ముక్క

 • చూ. క్రియలో మాట.

క్రియ్యూట

 • చిన్న ఊట.
 • కొండలలో అక్క డక్కడా నీరు ఊటగా బయలు దేరి పారుతూ ఉంటుంది. అదే క్రియ్యూట.
 • "ఇందలి క్రియ్యూట లీప్సి తార్థంబు, లందించు రసరసాయన సుధా ధారలు." పండితా. పర్వ. ద్వితీ. 241 పు.

క్రీగంట చూచు

 • కటాక్షించు; ఓరగా చూచు.
 • "మమ్మల్ను కాస్త క్రీగంట చూస్తూ ఉండు." వా.