పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/57

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

అచ్చ_______అచ్చి 31 అచ్చి_______అచ్చు

అచ్చనపుచ్చు

 • అచ్చనగాయవలె వేఱుగా తీసివేయు.
 • "భాగుకన్నొక డచ్చనపుచ్చి." కు. 2. 19.

అచ్చనలాడు

 • అర్చించు.
 • "చెచ్చెర సుతుప్రాణ మిచ్చిన నేడ, యచ్చనలాడెద నభవుడా మీకు."
 • పండితా. పురా. 471 పు.

అచ్చాకు బుచ్చాకులు పలుకు

 • చూ. అచ్చికబుచ్చిక లాడు.

అచ్చాళు

 • ఒంటరి.
 • ఏబాధ్యతా, భారమూ, జంజాటమూ లేనివాడు.
 • దక్షిణాంధ్రంలో ఈ పలుకుబడిని వాడుతారు.
 • "అచ్చాళి గాగ అనికి సన్నద్ధుల మై యుందము." పతివ్రతా. 35.
 • "వాడు అచ్చాళీగా తిరుగుతున్నాడు. దండించే దిక్కు లేదు కనుక." వా.

అచ్చిక బుచ్చిక మాటలు

 • కల్ల బొల్లి కబురులు, ముచ్చటలు.

అచ్చిక బుచ్చికలు

 • ముచ్చటలు.
 • "అక్కఱ జూడ వేటి కల యచ్చిక బుచ్చిక సేయునంచలన్." విజ. 3. 30.
 • "వాడు అక్కడికి వెళ్ళి అచ్చికబుచ్చిక లాడుతూ కూర్చున్నాడు. వా.
 • "అచ్చిక బుచ్చిక లడర గొంతకాలంబు గడపి." హరి. 2. 69.

అచ్చికా మచ్చికా లేదు.

 • ,ఉద్దూ ముచ్చటా లేదు అనుట. జం.
 • "ఆ ఆలుమగళ్ళకు అచ్చికా మచ్చికా లేదు." వా.

అచ్చిక బుచ్చికలాడు

 • కల్లబొల్లి కబుర్లు చెప్పు.

అచ్చి వచ్చు

 • శుభప్రద మగు.
 • కొన్ని తావులు కొందరికే అచ్చి వస్తాయనీ, అక్క డున్నప్పుడు ఎప్పుడూ మంచే కలుగుతుందనీ, కానప్పుడు కీడు వెన్నాడుతుం దనీ ఒక నమ్మకం. అందుపై వచ్చినపలుకుబడి.
 • "ఆ యిల్లు మాకు అచ్చి వచ్చ్ంది. అంచేతే యెన్ని యిబ్బందు లున్నా అక్కడే ఉంటున్నాము." వా.
 • "ఆ ఊరు మాకు అచ్చి రాలేదు. అందుకని తిరిగి వచ్చి వేశాము." వా/

అచ్చకట్టు

 • ఏర్పఱచు - కట్టు.
 • "నడవ యచ్చు కట్టిన మునిరాట్పట్టాభిషిక్తు." పాండు. 1. 11.

అచ్చుకట్టు పొలము

 • అచ్చుకట్టు వేసినపొలము.
 • చూ. అచ్చుకట్టు.

అచ్చుకట్టు వేయు

 • నీళ్లు కట్టేముందు మడిని వేరు వేరు కయ్యలుగా చేయు.