పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/58

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది

అచ్చు________అచ్చు 32 అచ్చు_________అచ్చు

 • "మా పొలం అచ్చుకట్టు వేశాము." వా.

అచ్చు కావలిగాడు

 • దొంగలు దోచుకొన్న సొమ్మును దండుగ పెట్టుకొనే కావలివాడు. బ్రౌను.

అచ్చుకుప్ప

 • ధనవంతుడు.
 • ఆంధ్ర. భా. 3 అ.
 • ఇది నేడు వాడుకలో లేదు.

అచ్చు కొట్టినట్టు

 • అచ్చంగా అలాగే.
 • చూ. అచ్చు దించినట్లు.

అచ్చుకొను

 • ఒకరు ఇవ్వవలసినదానికి తాను బాధ్యుడగు.
 • "వాడు మా యింట్లో వుండి చుత్తూ అప్పులు చేసి వెళ్ళిపోయాడు. అవన్నీ నేను అచ్చుకోవలసి వచ్చింది." వా.

అచ్చుకొట్టు

 • అచ్చువేయు.
 • చూ. అచ్చువేయు.

అచ్చుగా

 • అచ్చంగా.
 • చూ. అచ్చంగా.

అచ్చు గుద్దినట్లు

 • సరిగ్గా అలాగే.
 • "వీడు వాళ్ల నాన్నను అచ్చుగుద్దినట్లు ఉంటాడు." వా.

అచ్చు టెద్దు

 • అచ్చు పోసినఆంబోతు.
 • చూ. అచ్చు పోసినఆంబోతు.

అచ్చుదల యగు

 • అంగీకార మగు.
 • "విశ్వపతీ! విరసోపలంబు లెట్లచ్చుద లయ్యె నీకు." కా. మా. 2. 121.

అచ్చు దించినట్లు

 • "వీడు వీళ్ళ మేనమామను అచ్చు దించినట్లుగా ఉంటాడు." వా.

అచ్చు నిలుపు

 • దృష్టాంతము నిలుపు.
 • "దీని కచ్చు నిలిపితిని నీవ!"
 • కుమా. 7. అ. 35 ప.

అచ్చుపడు

 • 1. ముద్రిత మగు.
 • "ఆ పుస్తకం అచ్చుపడి అప్పుడే యాభైయేళ్లు అయింది."
 • "ఆపుస్తకం యింకా అచ్చుపడ లేదు." వా.
 • 2. స్పష్టపడు.
 • "సొ మ్మచ్చుపడంగ జేయుటకు." బ్రౌను. A 4. 187.
 • "అచ్చుపడంగ బల్కుమీ." మను.
 • "అనువు మెఱయజొచ్చి మాయ యచ్చు పడంగన్." పారి. 1. 107.

అచ్చుపడినట్లు

 • సరిగ్గా అలాగే, రూపు గొన్నట్లు.
 • "నెచ్చెలులు దన్ను గొలువగ, బచ్చ విలుతు కలిమి యెల్ల బద్మానమ యై, యచ్చుపడినట్లు మెఱయుచు, నచ్చట కేతెంచె భూబరాత్మజ నెమ్మిన్."
 • భార. అర. అ. 7.