పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/56

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అఘ________అఘో 30 అచ్చ_________అచ్చ

 • ఇటీవల ఏర్పడిన పలుకుబడి.
 • "ఈసభకు ఫలానావారిని అగ్రాసనాధి పతిగా ఉండవలసిం దని కోరుకున్నాను." వా.

అఘటనఘటనాపటిమ

 • చేయుటకు వీలు కానిపనులను కూడా చేయగలశక్తి.
 • "పతి మెచ్చ నఘటనఘటనాపటిమ నమ్మహామంత్రి రాజ్యభారమ్ము దీర్చు." హంస. 5. 261.
 • చూ. అఘటనఘటనాసమర్థుడు.

అఘోరించావు

 • ఏడిచావు.
 • నిరసనగా ఎదుటివాడిని అనుమాట.
 • కొత్త. 12.

అఘోరించు

 • 1. బాధపడు.
 • "వీడి కొంపలోపడి పదేండ్లుగా అఘోరిస్తున్నాను." వా.
 • 2. నిరసనగా అనునప్పుడు ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "ఏదో ఒకటి అఘోరించు."
 • "అఘోరించావు ఊరుకో."
 • "అఘోరించాడు వెధవ." వా.

అఘోరింపు

 • ఏడ్పు. నిరసనగా అనుమాట.
 • "ఏమిట్రా! నీ అఘోరింపు. ఏమిటో చెప్పి యేడవరాదూ!' వా.

అఘోరేభ్యో చేస్తున్నాడు.

 • ఏడుస్తున్నాడు.
 • వైదిక పరిభాష.
 • "వా డేదో మూల కూర్చుని అఘోరేభ్యో చేస్తున్నాడే? ఏమిటి సంగతి?" వా.

అచ్చం

 • సరిగ్గా.
 • "అతడు అచ్చం వాళ్ళ తండ్రిపోలిక." వా.

అచ్చంగా

 • సరిగ్గా.
 • "అచ్చంగా యితను మా బావమరిది పోలికే." వా.

అచ్చగు

 • ముద్రిత మగు.
 • "ఈ పుస్తకం అయిదు సంవత్సరాల కింద అచ్చయింది."
 • "ఇది యింకా అచ్చు కాలేదు." వా.

అచ్చగుండ్ల పేరు

 • బంగారుగుండ్లతో చేసినదండ.

అచ్చటముచ్చట.

 • ముద్దు ముచ్చట. జం.
 • "కాపరానికి వచ్చి సంవత్సరం అయింది. కానీ ఒక అచ్చటా ముచ్చటా ఎరుగునా పాపం ! ఆ పిల్ల." వా.

అచ్చ తెలుగు

 • తత్సమేతర మైనఆంధ్రభాష.
 • "య యాతి చరిత్ర అచ్చ తెలుగు కావ్యము." వా.

అచ్చన గండ్లు

 • అచ్చనగాయ లను ఆటలో ఉపయోగించురాళ్లు.

అచ్చనగాయలు

 • ఆడపిల్లలు ఆటలో ఉపయోగించేరాళ్లు, చింతగింజలు.