పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/47

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అక్క________అక్క 21 అక్క__________అక్కు

 • శ.ర. లో శ్రద్ధ గలవాడు అనీ, సూ. ని. వావిళ్లలలో ఆవశ్యకతను కనిపెట్టువాడు అనీ ఇచ్చిన అర్థాలు సరికావు.

అక్కఱచీటి

 • జాబు.
 • "కొనగోర మొగలిరేకున గమ్మకస్తూరి వలపు నక్కఱచీటి వ్రాయవమ్మ."
 • రాజగో. 2. 44.

అక్కఱ తీరేవఱకే

 • స్వార్థం తీరేవఱకే.
 • "వాడిస్నేహమంతా అక్కఱతీరేవరకే. ఆతరవాత మొహం సూపిస్తే ఒట్టు." వా.

అక్కఱ దీర్చు

 • సమయమునకు పనికి వచ్చు.
 • "ఆపద కైనబంధుజన మక్కఱ దీర్చు ధనంబు." నిరంకు. 4. 99.
 • "నా యక్కఱ దీర్పవచ్చిన లతాంత కృపాణివి నీవె నీకు నే దక్కితి నంచు బ్రేమ నిగుడన్..."
 • శుక. 3 అ. 532 ప.

అక్కఱపడి

 • పనిపడి.
 • "అక్కఱపడి నీవు వేడు టిది కర్జమె."
 • భార. అర. 7. అ.
 • "పదిరూపాయలు అక్కఱపడి నీ దగ్గరకు వచ్చాను." వా.

అక్కఱ లేదు

 • చాలు, వద్దు, కాబట్టదు.
 • "అన్నం అక్కఱ లేదు. కాస్త మజ్జిగ పోయండి చాలు." వా.
 • "నాకు కాఫీ అక్కఱ లేదండి. కాసిని మంచినీళ్లు ఇవ్వండి." వా.
 • "వాడికి పనీపాటా అక్కఱ లేదు. ఏదో నవల చిక్కితే చాలు. చదువుతూ కూర్చుంటాడు." వా.

అక్కలవాడ

 • పూటకూళ్లమ్మ లుండుచోటు.
 • చూ. అక్క వాడ.

అక్కవాడ

 • పూటకూళ్లమ్మలు నివసించే చోటు.
 • చూ. అక్కలవాడ.
 • "అక్క వాడల నరకూళ్లు మెక్కి." ఆము. 6. 67.

అక్కసు పట్ట లేక

 • కోపము, కసి తీరక.
 • రుద్రమ. 15 పు.

అక్కా ఆలీ అను

 • బూతులు తిట్టు.
 • "వాడి దగ్గిరికి ఈవిషయ మై పోతివా వాడు అక్కా ఆలీ అని మొదలు పెడతాడు." వా.

అక్కిలజేయు

 • ముంచించు.
 • "ఱొ మ్మక్కిలజేసి చేసి." క్రీడా. పు. 15.

అక్కిలివఱచు

 • చెడు, కలతవడు.
 • పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పుట. 178.

అక్కుగొఱ్ఱు

 • బాధ కలిగించునది, పక్కలోని బల్లెము.
 • "అవనీశులకు నెల్ల నక్కు గొఱ్ఱగుచు." బసవ.