పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/457

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కసు____కస్తి 431 కస్తి____కళ

కసుగందు

 • 1. పసిపాప.
 • "కావు కా వంచు నేర్పుల్ దలిర్పన్ గసుంగంద వై." పారి. 3. 38.
 • "ఈ కసుగందును కట్టుకొని నే నేం చేయగలను?" వా.
 • 2. క్రియగా వాడిపోవు అనే అర్థంలో ఇది ప్రయుక్త మై కనబడుతుంది.
 • "కసుగందినబాహులతతో." ఉత్త. 4. 221.

కసుగందులు కందు

 • బాగా వాడిపోవు.
 • "కసుగందులు గందిననవ, కుసుమలతిక వోలె మిగుల గోమలి యొప్పెన్." కళా. 4. 106.

కసుగాయ

 • పచ్చి కాయ.

కసుమాలము దేవు

 • కశ్మలమును చేతులతో తీసివేయు.
 • "దేవా! యీ కసుమాలము, దేవెడు కేల్దోయి నీదుదేహం బంటన్..." కా. మా. 3. 97.

కసురుకొను

 • కోపించు.
 • "వాడి దగ్గిరికి పోతే అనవసరంగా కసురుకొంటాడు." వా.

కసువు గట్రా

 • గడ్డీగాదము. జం.
 • బస. 3.65.

కస్తిపడు

 • ఇబ్బందిపడు.
 • "మానసికవ్యథల్ రుజలు మాన్పగ నోపినపుణ్యరాశి గం, గానది జేరి యుండియును గస్తిపడం దగు నయ్య." ఉత్త. రామా. 6. 251.

కస్తి పెట్టు

 • కస్తీ పెట్టు, నిర్బంధించు.
 • "చిత్తంబు వ,చ్చినచో మానుదు గాని ని న్నిపుడు కస్తిం బెట్ట నా కేటికిన్." కా. మా. 3. 72.
 • "రూకలకు నిండా కస్తీ పెడుతున్నాడు. అంత కస్తీ చేస్తే ఎట్టా?" వా.

కస్తీ చేయు

 • డబ్బు మొదలయిన వాని కోసమై నిర్బంధించు.
 • "ఈ నెల లోనే బాకీ ఫైసలు చేయమని వాడు చాలా కస్తీ చేస్తున్నాడు." వా.

కస్తీపఱుచు

 • నిర్బంధించు.
 • "కామమోహిత యగునింతి గస్తి పఱుప, ననుజు బురికొల్పి తిది నీకు జనునె రామ!" శృం. నైష. 8. 130.
 • దీనికి దు:ఖపెట్టు అని వావిళ్లలో చూపిన అర్థం సరికాదు.
 • చూ. కస్తీ చేయు.

కహకహ నవ్వు

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "కహ కహ నవ్వి దంష్ట్రికల గల్ల మెఱుంగులు భానుదీప్తిసం, గ్రహము దిరస్కరింప..." కాశీ. 7. 29.

కళపట్టు

 • చూ. కళవట్టు.