పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/456

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కసి____కసి 430 కసి____కసు

 • 2. దంతక్షతము.
 • "కామిని నీదుమోవి కసు గాటుల చెక్కుల గోటినొక్కులన్." సురా. 128.

కసిగాటుగా

 • కొద్దిగా.
 • "అగ్గ,లం బయినచింత వలసి యొల్లమి నతండు, సొగటులను బోయి కసిగాటులుగ భుజించి." విజయ. 3. 4.
 • "కొంత గొంత కసిగాటులుగా భుజియించి." శృం. శాకుం. 2. 167.

కసిగాటులు సేయు

 • చిఱుకొఱుకులు కొఱుకు.
 • "తేనియల్, చిలికెడు మోవి పల్మొనలచే గసిగాటులు సేసి వీనులన్..." రాజగో. 4. 25.

కసిడికోత

 • పోరు; ఱంపపుకోత. పోరి పోరి బాధ పెట్టుట అని భావార్థము.
 • "కసిడికోతకు నోర్చిలో విసిగికొనక ధాత దూరక తండ్రిసేతకు వగవక." పాండు. 4. 145.
 • "కసిండికోత వలదా మీకున్ విచారింపగన్." వరా. 5. 93.
 • "అటువంటి మగనితోడ, గాపురము సేయు సతి దొడ్డగరిత యగుచు, గసిడి కోతల నోర్చి." పాండు. 4. 157.
 • చూ. కసినికోతలు.

కసిదీఱ

 • 1. ఆశ తీరా; మనసార. భావతిరేకము తీరునట్లుగా.
 • "వా,తెఱమొన పంటికొద్ది కసిదీఱ జుఱుక్కున నొక్కినొక్కి యీ, కరణి బరస్పరంబు..." హంస. 2. 52.
 • 2. పగ తీరా.
 • "కసి తీరా చెంపమీద తీసికొట్టాడు." వా.

కసినికోతలు

 • ఇంటిలోవారి పోరు.
 • "ఇంటివారల కసినికో తెల్ల నుడివి." శుక. 3. 297.

ఛూ. కసిడికోత. కసిబిసి యగు

 • నలిగిపోవు.
 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "ముసలంబుల మోదులన్ గసిబిసి యగువారును." భాస్క. రామా. యుద్ధ. 14. 32.

కసివోని వలపు

 • తనివి తీరనివలపు. కామపరమావధి ఇక్కడి కసి.
 • "ఎంతయు గసివోని వలపు హెచ్చిన కతనన్." శుక. 1. 301.

కసుకందకుండు

 • వాడకుండు.
 • "పార్వతీ చరణ పుష్కరము ల్గఠి నాశ్మఘట్టనం,బున గసుగందకుండ..." కా. మా. 1. 99.
 • చూ. కసుగాయ.

కసుగంద నిచ్చు

 • కందునట్లు చేయు.
 • "సతి నిట్లు....కసుగంద నీక." రాధి. 1. 62.