పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/458

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కళ_____కళ 432 కళ_____కళ్ల

కళపెళ

 • ధ్వన్యనుకరణము.
 • "కళపెళ నుడుకు చక్కని గూనియలు." నీలా. 3. 161.
 • "అన్నం కళపెళా ఉదుకుతున్నది." వా.

కళ లంటు

 • కళాస్థానములను తాకు. స్త్రీ శరీరములో కామోద్రేకము కలిగించు స్థలములు కొన్ని కలవని కామ శాస్త్రము. వాని నంటు-అని అర్థం.
 • "ఎలమి గళ లంటి యలరించి యలవరించి." శుక. 1. 299.
 • "కళ లంటి కరచి తన చె. య్వుల జొక్కెడు తపసి మది చివుక్కురు మనగా..." కళా. 3. 52.

కళల గరగించు

 • రతిపారవశ్యము గలిగించు.
 • "కళల గరగించి సంధించి కౌగిలించి." హంస. 3. 102.
 • చూ. కళ లంటు.

కళవట్టు

 • మూర్ఛపడు.
 • "కళవట్టిన భీముడు దెలిసెన్ హరి కరుణ." దశా. 9. 160.

కళవళపడు

 • కలవరము చెందు, కలత చెందు.
 • "ఆత్మలోన గళవళపడుచున్." జైమి. 6. 151.
 • "తెలియ శోధింపక కళవళపడ రా దటంచు నవ్విటుని నేపార బిలిచి." సానం. 5. 14.

కళవళపాటు

 • కలత.
 • "కళవళపాటుతో జెలిమికత్తెల దూఱుచు." నీలా. 3. 14.
 • "ఏం జరిగిం దనిరా? అన్నిటికీ అంత కళవళపా టయితే ఎట్లా?" వా.

కళవళ మగు

 • కలతపడు.
 • "...మునుల మనంబుల్, గళవళ మయ్యెం దదీయగర్వోద్ధతికిన్." నృసిం. 4. 139.

కళ్ల జూచు

 • 1. సంపాదించు. రూపాయల విషయంలోనే ఈ ఛాయ కానవస్తుంది.
 • "నెలకు వెయ్యిదాకా కళ్ల జూస్తున్నాడు." కొత్త. 262.
 • 2. చూచు.
 • "నా కొడుకును ఎప్పుడు కళ్ల జూస్తానో ఏమో?" వా.

కళ్ల తుడుపు మాటలు

 • చూ. కళ్లనీళ్లు తుడుచుమాటలు.

కళ్లనీళ్ల పర్యంత మగు

 • దాదాపు ఏడుపు వచ్చు పరిస్థితి ఏర్పడు.
 • "నే నామాట అనేసరికి వాడికి కళ్లనీళ్ల పర్యంతం అయింది." వా.

కళ్ళప్పగించి

 • దిగాలుపడి, దిగ్భ్రాంతుడై.
 • "ఏమి టలా కళ్ళప్పగించి చూస్తావేం?" వా.