పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/386

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కడి_____కడి 360 కడి_____కడు

 • ఎంతో పుణ్య మనీ, గొప్ప అనీ మన సంప్రదాయం.
 • "అంతట నయ్యింతి యాత్మజాతుల గాంచి, కడియంపు జేమీదుగాగ దివము, సేరుటయు..." శుక. 3. 337.
 • వాడుకలో ఈ పలుకుబడి నేడు మారినది.
 • "ఏదో ఆ పుణ్యాత్మురాలు ముత్తైదువగా దాటుకున్నది. చాలు. ఇం కేం కావాలి?" వా.

కడియపుటట్టు

 • కడియమువలె గుండ్రముగా చేయు అట్టు.
 • "కడియంపుటట్లు వెన్న ప్పాలు." కళా. 7. 81.

కడి యెత్తు

 • అన్నం తిను.
 • "పొత్తున గుడువక తా గడి, యెత్తదు..." రాజ. చ. 2. 34.
 • "మీగడపెరుగు లేనిది మా వాడు కడి యెత్త లేడమ్మా, ఏం చేస్తాం!" వా.

కడివోవు

 • 1. ముఱికిపోవు. కసటువోవు.
 • "కడివోవ నొడళులు గడిగి." కుమా. 1. 98.
 • 2. వాసన పోవు. వాడు.
 • "కడివోయిన పువ్వులు మఱి, ముడుచునె రసికు డగువాడు...." భో. 4. 224.
 • 3. భీరువోవు. వ్యర్థ మగు, చెడిపోవు.
 • "తాల్మి కడి వోయిన నించుక లజ్జలావునన్." ఉత్త. హరి. 5. 202.
 • "సంతతము గడి వోనివాసనలు గలుగు,పారిజాతమహీజపుష్పములు ముడిచి." వి. పు. 8. 122.

కడి సేయు

 • భుజించు.
 • "యుగము గాల్చిన చేదు జగము గెల్చినజోదు, గడిసేయ బడిసేయ గలుగడేని." రుక్మాం. 5. 71.

కడిసేసి పెట్టు

 • వంట చేసి పెట్టు.
 • "మృడుడు సౌడవచేత గుడిచినభంగి, గుడిచెనే విధులచే గడి సేసి పెట్ట?" పండితా. ప్రథ. దీక్షా. పుట. 172.
 • నేటి వాడుకరూపం:
 • "కడి చేసి వేసేదిక్కు కూడా లేరు పాపం! ముసలాయనకు." వా.

కడు గైనా తవు డైనా

 • ఏదో యింత అనుట. జం.
 • కుక్కు. 18.

కడుదుర్లు కుట్టినకరణి

 • కందిరీగలు కుట్టినట్లుగా, పొడిచినట్లు, చులుకు చులుకనుబాధను తెలుపుమాట.
 • "కడుదుర్లు గుట్టినకరణి మే నెరియ, నొడలు పెన్నెత్తురు లొలక నయ్య సుర." ద్విప. కల్యా. 148.

కడుపగు

 • గర్భ మగు.
 • ఇది నిరసనలోనే వినవస్తుంది.
 • "అబాలవిధవ కడుపయిం దని ఊరంతా ఒకే గోల!" వా.
 • చూ. కడుపు వచ్చు.

కడుపా కళ్ళే పల్లి చెరువా?

 • వా డంత తింటున్నా డేమిటి?