పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/387

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కడు_____కడు 361 కడు_____కడు

 • వట్టి తిండిపోతే అనే భావచ్ఛాయలో ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "అన్ని పూరీలు ముగించాడు. అదేం కడుపా కళ్లేపల్లి చెరువా?" వా.
 • చూ. కడుపా కళ్లేపల్లి చెరువా?

కడుపా ఖండవల్లి మడుగా?

 • చూ. కడుపా చెరువా?

కడుపా కొల్లేరుమడుగా

 • చూ. కడుపా చెరువా?

కడుపా చెరువా:

 • అంత తినడం సాధ్యమా; అంత తిండిపో తేమిటి అనుట.
 • "ఇన్ని వడ్డిస్తే నే నేం చేస్తాను? నా దేం కడుపా చెరువా!" వా.
 • "అన్ని రకాల పిండివంటలు చేసినా ఒక్కటి వదలకుండా తినేశాడు. వాని దేం కడుపా చెరువా!" వా.
 • ఇదే స్థానికమైన చెరువుల పేళ్లతో చేరిన రూపాలతో వినవస్తుంది.
 • చూ. కడుపా కళ్లేపల్లిచెరువా?; కడుపా ఖండవల్లి మడుగా?; కడుపా కొల్లేరు మడుగా?

కడుపాత్రంవాడు

 • కడుపు కక్కుర్తివాడు. తిండి పోతు. మాటా. 129.

కడుపార

 • 1. కడుపు నిండా.
 • "ఆరగించె కడ్పార." బస. 7. 203.
 • 2. గర్భము ఫలింపగా - క్నులార, చేతులార వంటిదే కడుపార కూడా.
 • "పానీయంబుల్ కడుపార ద్రావె." వేం. పంచ. 3. 363.
 • "తను కడు,పార సతీదేవి కూతు రై జన్మింపన్." కుమా. 3. 22.

కడుపు అంటుకొని పోవు

 • 1. చిక్కి పోవు.
 • "పెంటదొగ్గళ్లలో గడుపంటి శ్మశ్రు, చలనముల గ్రుక్కుజీర్ణోతువుల..." ఆము. 6. 13.
 • 2. క్షుద్బాధ కలుగు.
 • "పాపం ! ఎప్పుడు తిన్నాడో యేమో! కడుపు అంటుకొని పోయింది." వా.

కడుపు అగు

 • గర్భమగు.
 • చూ. కడుపగు.

కడుపు ఆరసి పెట్టు

 • కడుపు చూచి పెట్టు.
 • అనగా ఆకలి యెంతో గుర్తెరిగి ఆదరముతో అన్నము పెట్టు.
 • "హరహర! యెవ్వ రింక గడుపారసి పెట్టెద రీప్సి తాన్నముల్." శివ. 3. 19.
 • చూ. కడుపు చూచి పెట్టు.

కడుపు కందపెర డగు

 • చూ. కడుపు కందవి త్తగు.

కడుపు కందవి త్తగు

 • సంతానాభివృద్ధి యగు. కంద విపరీతంగా పెరుగుతూ పోతుంది అనుటపై వచ్చినది.
 • "అడుగగవలసిన యది యే, నడుగుదు విశదముగ మొదల నాచిలుక యిదె,క్క