పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/357

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కంటి____కంటి 331 కంటి____కంటి

 • "మొగుడు పోయి మూడునెలలు కాలేదు. ఆ కంటి తడి యారక ముందే పిల్లవాడికి జబ్బు చేసింది." వా

కంటినొప్పి

 • పీడ, బాధకము. కంటిబాధ భరింపరాని దన్న దానిపై వచ్చినపలుకుబడి.
 • "కాసరంబులపాలిటి కంటినొప్పి." శుక. 2. 283.

కంటి ముంటి పడినా

 • ఎంత అవస్థ పడినా, ఎంత గింజుకొన్నా.
 • "తనకును గంటి ముంటి పడినం బడు టింతయ కాని సొమ్ము రా, దని మహి భర్తకుం దెలిపి య్ంపుము నీ వని యంపె నాతడున్." పరమయో. 4. 148.

కంటిలో కన్ను పెట్టుకొని చూచు. అతిజాగ్రత్తగా పరిశీలించు - చూచు.

 • "కంటిలో కన్ను పెట్టుకొని చూచినా అచ్చుతప్పు లేవో మిగిలిపోయినవి." వా.

కంటిలో కలికానికి లేదు.

 • బొత్తిగా లేదు. కలికం కంటికి వేసేమిరియాల గింజవంటి వాని గంధం. అది ఏ కాస్త అయినా చాలు. ఆ యింతకు కూడా లే దనుట.
 • "ఇంట్లో చక్కెర కంటిలో కలికానికి కూడా లేదు. ఇప్పుడు తెస్తే గానీ రేపు కాఫీ ఉండదు." వా.
 • చూ. మందుకు లేదు.

కంటిలో కారము చల్లు

 • మోసగించు.
 • చూ. కంటిలో మిరపపొడి చల్లు.

కంటిలో కొరవెండ్రుక

 • కంటిలో నలుసు.
 • "కంటిలో గొరవెండ్రుకయు రచ్చ మఱ్ఱిని..." హంస. 5. 109.
 • చూ. కంటిలోని నలుసు.

కంటిలో దూరు

 • కంటి కాను.
 • "నీకు ఇప్పుడు చుట్టాలూ పక్కాలూ కంటిలో దూరడం లేదు." వా.
 • చూ. కంటి కాగు.

కంటిలో నలు సై పోవు.

 • కనబడుట అరు దగు.
 • "ఈ మధ్య కంట్లో నలు పై పోయావేం?" వా.

కంటిలోని నలుసు (నెరసు)

 • ఎక్కువ బాధించునది.
 • "కంటిలోని నలుసు కాలిముల్లు." వేమన.
 • "వా డా ఊళ్ళో కంటిలోని నలుసై కూర్చున్నాడు." వా.
 • "వాడు కంటిలోని నలుసుగా తయారయ్యాడు." వా.

కంటిలోని నెరసువలె

 • మెఱ మెఱ లాడుతూ; మిక్కిలి బాధిస్తూ...
 • "...పుష్కరుసేత యుల్లమం, దున్నది కంటిలోన నెర సున్నవిధంబున..." నలచ. 6. 260.
 • చూ. కంటిలోని నలుసు.