పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/358

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


కంటి____కంటు 332 కంటు____కంఠ

కంటిలో నిప్పులు పోసుకొను

 • ఓర్వలేక పోవు, అసూయపడు.
 • "కాస్త మంచి చీర కట్టుకొంటే ఆవిడ కంట్లో నిప్పులు పోసుకొంటుంది." వా.

కంటిలో పడు

 • తగినంత మంచిస్థితిలో ఉండు, గుర్తింపబడు. 'కంటిలో పడతామా?' 'పడము' అన్నట్లు వ్యతిరేకార్థంలోనే ప్రచురం.
 • "మే మంతా నీ కిప్పుడు కంట్లో పడతామా? ను వ్వేమో పై అంతస్తులో ఉంటివి. మే మేమో మా మూలు మనుషుల మై పోతిమి." వా.

కంటిలో మిరపపొడి చల్లు

 • మోసము చేయు, కన్ను గప్పు.
 • "నా కంటిలోనే మిరప్పొడి చల్లా లని ప్రయత్నించాడు." వా.
 • చూ. కంటిలో కారము చల్లు. కంట్లో...

కంటు గట్టు

 • విరోధము పూను, పగ పట్టు
 • "వాడు నామీద కంటు గట్టాడు. నన్ను సర్వనాశనం చేసేదాకా వదలడట. అదీ చూదాం." వా.

కంటువడు

 • విరోధము గొను.
 • "మింట నుండి కంట బడి కంటు వడు గరిసున కిట్లనియె."భాగ. 10. పూ. 153.
 • వాడుకలో రూపం:
 • "వాడికి నామీద కంటుగా ఉంది." వా.
 • ఇందులోని 'కంటు' ఇదే.

కంటు వాయు

 • పగ దీరు.
 • "అరిది శ్రీ వేంకఋఏశు డల మేలుమంగ గూడి, గరుడనిమీద నెక్కి కంటు వాయ నే సెను." తాళ్ల. సణ్. 6. 107.

కంటు వుట్టగ

 • కంటకముగా; ద్వేష మేర్పడు నట్లు.
 • "బంటు నాడినయట్లు పదుగురు వినగ కంటు పుట్టగ బలుకగ నోర్వలేక." వర. రా. యు. పు. 64. పంక్తి. 10.

కంటె బొట్టు వేయు

 • తాళి కట్టు, వివాహ మాడు. బ్రౌను.

కంట్లో కారం చల్లు

 • మోసము చేయు.<.big>
 • "నా కంట్లో కారం చల్లా లని ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ నేను ముందుగానే జాగ్రత్త పడడంవల్ల వాడిపాచిక ఏమీ పార లేదు." వా.
 • "ఆవిడ మొగుడికంట్లో కారంచల్లి ఊరంతా చక్క బెట్టుతూ ఉండి." వా.
 • చూ. కంటిలో మిరపపొడి చల్లు
 • కంటిలో కారముచల్లు.

కంఠంలో ప్రాణ మున్నంత వరకూ

 • తుదిదాకా. ఎప్పటికీ నే నిందుకు అంగీకరించను - పాల్పడను అను పట్టుల ఉపయోగించే పలుకుబడి.
 • "నా కంఠంలో ప్రాణం ఉన్నంత