పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/35

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


అంట_______అంటి 9 అంటి________అంటి

అంటముట్టరాని అగ్రహారము

 • మతీ సున్నిత మైనమనిషి - ఏమన్నా ఓర్చుకో లేనివాడు అనుపట్ల ఉపయోగిస్తారు.

అంటరానివాడు

 • అస్పృశ్యుడు.
 • లక్షణయా సంబంధ ముంచు కొనరానివా డని అర్థ మయినది.
 • "వాళ్లందరూ కలిసి న న్నంటరాని వాణ్ణిగా చూస్తున్నారు." వా.

అంటలుగట్టు

 • అతుకుకొనిపోవు, గుంపు చేరు.
 • "వాడు చాలనాళ్లు జబ్బుపడ్డాడు. వెంట్రుక లన్నీ అంటలు గట్టుకొని పోయినవి."
 • "జనం అంటలు గట్టుకొని ఆతిరు నాళ్లను చూస్తున్నారు."

అంటించు

 • ముట్టించు, కొండెములు చెప్పు.
 • "సాయంత్రం అయింది. దీపం అంటించు. పొయ్యి అంటించు."
 • "ఇక్కడ ఒకమాట అనీ అనక ముందే వాడు పక్కింటికి వెళ్లి అంటించి ఉంటాడు. అందుకే వాడంటే భయం నాకు." వా.

అంటి కుంచు ఆడుప్రాయము

 • చిన్న తనము.
 • ఆడుకొనువయసు అనుట.
 • "అంటి కుంచి యాడునట్టిప్రాయ మొకింత, నడచునంతలోన నాదుసతులం, బుణ్యశీలయుతల బోకార్చుకొన్నట్టి, నాకు బుత్రు లనుట నగవు గాదె!"
 • కళా. 6. 75.
 • చూ. అంటకుండి ఆడు ప్రాయము.

అంటితే మసి అవుతుంది

 • కల్పించుకొంటే ఏమి వస్తుందో అని దూరదూరంగా ఉండేవారివిషయంలో అనేమాట. వంటయింటిలో పుట్టినపలుకుబడి కావచ్చును.
 • "వాడు అంటితే మసి అవుతుంది అన్నట్లు ప్రవర్తిస్తుంటాడు." వా.

అంటి బాస చేయు

 • ఒట్టు పెట్టుకొను.
 • "అంటు పడ లేదటంచు మి మ్మంటి యిపుడు, బాస లెల్లను జేసెద భాసురాంగి." రాధి. 4. 10.

అంటి ముట్టక

 • తనకు సంబంధము లేనట్లు.
 • "వాడు ఈవిషయంలో అంటి ముట్టక తిరుగుతున్నాడు." వా.

అంటి ముట్టరాని అగ్రహారము

 • సున్నిత మైనది.
 • అగ్రహారాల్లో పూర్వం బ్రాహ్మలే ఉండేవారు. కాబట్టి అది చాలా ఆచారవంత మైనది అనుటపై యేర్పడిన పలుకుబడి. ఏమి అన్నా నొచ్చు కొనేవారి విషయంలో ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు.