పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/346

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఓప____ఓప్రొ 320 ఓమ____ఓర

ఓప ననక

 • చేయజాల ననక.
 • "ఏమి యమరింతు వన్ని నాయింట నిండి, యున్న విప్పుడ యమరింతు నోప ననక." శుక. 3. 188.

ఓపనిది

 • భరింపరానిది.
 • "ఓపనిదాని దాల్పగా, నావశ మయ్య భూరిభువనత్రయదుర్వహభారమమ్మహా, దేవు నవార్యవీర్యము." కుమా. 10. 15.

ఓపిక లేక

 • ఓరిమి లేక; త్రాణ లేక. ఏదైనా పని చేయుటకు తగిన ఓరిమి లే దన్నప్పుడే రాయలసీమలో ఓపిక లే దన్నమాట ఉపయోగిస్తారు. తీరప్రాంతాల్లో త్రాణ లేదు. తగినంత బలం లేదు అన్న అర్థంలో ఓపిక లేదు అంటారు. ఇక్కడ రెంటికీ సరిపోతుంది.
 • "నడువ నోపిక లేక నడుమ నడుమ." కా. మా. 3. 193.

ఓపినట్లు

 • చేత నయినంతవఱకు.
 • "ఒసగి క్రోలిరి మైరేయ మోపినట్లు." శుక. 3. 118.

ఓ (ఒక) ప్రొద్దున లేచు

 • అర్ధ రాత్రంలో లేచు.
 • "వా డోపొద్దున లేచి పొలానికి వెడతాడు." వా.

ఓ మన్యథా యను

 • అంగీకారమునూ, వ్యతిరేకతనూ తెలుపు.
 • "ఓ మన్యథా యంచు నొరయు విద్వాంసుల, గోష్ఠి కెన్నడు గడగుఱుతు లేదు." కళా. 7. 19.

ఓ యను

 • పిలిచిన పలుకు; సిద్ధ మగు.
 • "ఒక యెలమావిక్రింద మరు డో యనగా నరు డుండె నయ్యెడన్." విజయ. 1. 212.

ఓ యింత ప్రొద్దు

 • చాలసేపు.
 • "ఓయింతపొద్దు ఏమీ తోచక అట్లా ఉండిపోతిని." వా.
 • రాయలసీమలో ప్రచురం.

ఓరంతప్రొద్దు

 • 1. ఒకరో జంతా.
 • "ఓరంత ప్రొద్దున నుపవసించె." కాశీ. 4. 133.
 • "ఓరంతప్రొద్దున నుందు రుద్రుండ నే, నటు గాన రుద్రదేహాఖ్య యయ్యె." కాశీ. 5. 10.
 • 2. కాసేపు.
 • "రతిసుఖంబుల జొక్కు నోరంత ప్రొద్దు." కా. మా. 2. 18.

ఓరచూపు చూచు

 • 1. అనాదరముగా చూచు.
 • "ఓరచూపు జూచేది న్యాయమా?" త్యాగరాజు.
 • 2. కడగంటి చూపు చూచు.
 • శృంగారసూచకము.
 • "సొగసి సొగయించు నెఱ యోర చూపు చూచి." హంస. 3. 81.