పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/347

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఓర____ఓర 321 ఓల____ఓసి

ఓరజాఱు లేక

 • తొలగి పోక. జం.
 • తొణకక బెణకక వంటిది.
 • "ఒక కొంతవడి యోరజాఱు లేక..(సైన్యములు రెండును పోరెను.)" సుదక్షి. 5. 87.

ఓరపారలు దిద్దు

 • తప్పొప్పులు సరి చేయు.
 • "సత్కవీంద్రులు రచియించి చదువు పద్య, సమితియం దోరపారలు చక్కదిద్ది." కువల. 2. 9

ఓరమో మిడు

 • 1. మొగము ప్రక్కకు త్రిప్పుకొను.
 • "హా! శ్రీహరీ!, యంచున్ బ్రాహ్మణు డోరమో మిడి తదీయాం సద్వయం బంటి పొ,మ్మంచున్ ద్రోచె." మను. 2. 68.
 • 2. అయిష్టతను సూచించు.<.big>
 • "తమకు మ్రొక్కం దారు మ్రొక్క కొక్కొంచుక యోర మో మిడి." ఆము. 4. 35.

ఓరలు వాఱ చూచు

 • ఓరగా చూచు.
 • "అతని నోరలు వాఱగ జూచు." భార. ఆసు. 1. 281.

ఓరలు వోనాడు

 • వంకలు పెట్టి దూషించు.
 • పె,ద్దల భీష్మాదుల ధిక్కరింప దగ దెత్తం జాల రీకైదు వో,రలు వో నాడకు." ఉ. హరి. 3. 13.

వోరవోవు

 • ప్రక్కకు తొలగు.
 • "గుఱ్ఱంబుల కుఱికి బడు వడ నఱిముఱి విసరిన నోర వోయిన సురియం జెరివి యవలీలం గాలుబలంబులపై బడి." భార. భీష్మ. 2.71.

ఓలగందము

 • స్నానము చేయునపుడు పూసుకొనుగందవొడి.
 • "ఓల గందపు బసుపులు నూని వెలుగు." రాధా. 5. 210.

ఓల మానగొను

 • 1. విశ్రాంతి గోరు.
 • "అతిథి నిను గోరె నేనియు, మతి గింకిరిపడక యోలమాస గొనక నీ, వతనికి బ్రియంబు సల్పుము." భార. అను. 1. 68.
 • 2. ఏకాంతము నభిలషించు.
 • "...ఉభయ, బలము బోటు లాడె జమనున నొక్కింత, యోల మాస గొనక యోలి నార్చి." నిర్వ. 4. 60.
 • "పృథ్వీశతనయ,యవని కాంతరమున నోల మాస గొనియె." నైష. 4. 97.

ఓలలాడు

 • తేలియాడు.
 • "తడబడ నోలలాడుచు హళాహళిగా బడి నీదులాడెడిన్." జైమి. 1. 28.

ఓలాడు

 • ఓలలాడు.
 • "క్రమ్ముతావి నోలాడుచు..." కుమా. 9. 102.

ఓసి యన్న నో యనూత కైన

 • జవా బిచ్చుట కైన. వాడుకలో - 'పిలిస్తే పలికే దిక్కు లేదు' మొద' లైన