పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/339

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఒట్టు____ఒప్ప 313 ఒప్ప___ఒర

ఒత్తుబోవు

 • ఏదో తనకు వ్యతిరేకంగా జరుగగా భయభ్రాంతి కలుగు.
 • "పోయినసారి పంటకూడా పోయేసరికి బాగా ఒత్తుబోయినాడు మనిషి." వా.

ఒబ్బట్ల సంతర్పణ

 • పెద్ద సంతర్పణ. సామాన్యంగా పాయసంతో ముగిస్తారు. అలా కాకా ఒబ్బట్లతో చేస్తున్నా రంటే పెద్దది కదా మరి!

ఒదకలి యాడు

 • సరసము లాడు. (?) ఒదకలి అనగా సరస మని వావిళ్ళ్కోశం. ఇంకా ఆలోచించి తేల్చవలసి ఉన్నది.
 • "అమరధేనువుల్... అభిమతార్థముల్ గురిసె దేవాలిమీద, నెలమి నొదకలి యాడెడుచెలువవోలె." కుమా. 12. 195.

ఒద్దివడయు

 • తోడుపడు. ఒద్దిక అంటే మైత్రి కదా - అలా వచ్చినది కావచ్చును.
 • "హోమ ధూమము తావి యొద్ది వడయు." కాశీ. 2. 56.

ఒనరని

 • తగని. భీమ. 2. 154.

ఒప్పన గొను

 • గ్రహించు.
 • "కోటానకోటులు కోరికలు చిగిరించేని...వసము గావు...వీటిని వొప్పన గినవయ్యా." తాళ్ల. సం. 10. 154.

ఒప్పనము చేయు

 • అప్పగించు.
 • "బాతితో సర్వము నీ కొప్పనము సేసితిమి." తాళ్ల. సం. 9. 154.

ఒప్పన సేయు

 • అప్పగించు.
 • "నీకు నొప్పన సేసి నే వచ్చినాడ." వర. రా. అర. పు. 210. పంక్తి. 17.

ఒప్పితి ననిపించు

 • ఒప్పించు, భేష్ అనిపించు.
 • "వేయు నేల వాని నొప్పితి ననిపించెదన్." పాణి. 2. 55.

ఒప్పు మెఱయు

 • ప్రకాశించు.
 • "సారథిత్వంబు నాకు నొసంగి భూసుర సహితు డై యొప్పు మెఱసె." ఉ. హరి. 2. 36.

ఒయ్యనొయ్యన

 • మెల్ల మెల్లగా, క్రమ క్రమంగా.
 • "ఒక కొన్ని పయనంబు లొయ్య నొయ్యన బోయి." కా. మా. 3. 193.

ఒరగా లగు

 • కాలు కుంటుపడు.
 • "కప్పకు నొరగా లైనను, నప్పమునకు రోగ మైన సతి తులు వైనన్, ముప్పున దరిద్రు డైనను...." సుమతి.

ఒరగాల నేగు

 • కాలు పూర్తిగా మోపకుండా నడచు.