పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/340

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఒర_____ఒర 314 ఒర____ఒరే

ముల్లులాంటివి క్రుచ్చుకున్నప్పుడు ఆ భాగం ఆనకుండా నడచుటలో ఉపయోగించే పలుకుబడి.

 • పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 390.

ఒరగొను

 • ఒరపుపెట్టు.
 • "అచ్చులు నొరగొనునగసాలి యుండ." బసవ. పు. 102.

ఒరగోయు

 • కత్తి తీయు, ధిక్కరించు.
 • "చలికి నొరగోయ కే లుండు సైరి కుండు." క్రీడా. పు. 86.

ఒర వచ్చు

 • సాటి యగు, సమాన మగు.
 • "అప్పుడు మధ్యందినమున, నొప్పిన యినుతోడ జాల నొరవచ్చి గురుం, డప్పాండవబలములపై..." భార. భీష్మ. 2. 381.
 • "పదార్వ న్నె పసిండితోడ నొరవచ్చు." నైష. 6. 50.
 • బంగారం వన్నె తెలియడానికి ఒరగల్లుపై గీచి చూస్తారు. ఆ ఒర పెట్టినప్పుడు ఏ వన్నె బంగారమో తేలి పోతుంది.

ఒరవెట్టు

 • నాణ్యము చెప్ప గలుగు. ఒరపురాయిపై బంగారు వన్నె తెలిసికొనువాడుకపై వచ్చినది.
 • "పులుగురాయని చుట్టుపలవన్నె నొర వెట్టు, హొంబట్టు జిలుగు రెంటెంబు తోడ." ఆము. 1. 12.

ఒరసి చూచు

 • పరీక్షించు. బంగారాన్ని ఒఱపు రాతిపై గీసి చూచుట పరీక్షించుటకే - లక్షణయా పరీక్షించుట అని అర్థం.
 • "చూపవు నిన్ను నన్నొరసి చూచుదొ నా కిది దప్ప జూచునో." కుమా. 5. 77.

ఒరిగించు

 • లాభము చేయు.
 • "వా డేం ఒరిగించా డని అంత పట్టుక దేవుళ్లాడుతున్నావు?" వా.
 • ఇది సామాన్యంగా ఏం మహా చేశాడు? అన్న నిరసనలోనే ఉపయోగిస్తారు.

ఒరులు తల లెత్తి చూడగ

 • ఇతరులు వేలుపెట్టి చూపించునట్లుగా, ఇతరులు చూచి నవ్వి పోగా అని భావము.
 • "ఒరులు దల లెత్తి చూడగ గరకరి మనలోన వలదు..." భాస్క. అయో. 173.

ఒరే తరే అను

 • ఎదుటివానిని నీచముగా సంబోధించు, చూచు. కుమార. శత. 71.
 • "కనిపించేవా ణ్ణల్లా ఒరే తరే అంటుంటే ఎందు కోర్చుకుంటారు.? వా.