పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/328

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఒక____ఒక 302 ఒక____ఒక

 • "మానుమీ మోహ మని తెల్పి మానవేంద్రు, చిత్త మొగ్గించి యొకమాట జేసి..." శుక. 1. 464.
 • "ఏదో ఒకమాట చేసుకుంటే, తర్వాత డబ్బూ దకసం చూసుకో వచ్చు. ముందు ధర తెగనీయండి." వా.

ఒక మాత్ర

 • ఒక మాదిరిగా. దాదాపు అనుట.
 • "భాస్కరు నొకమాత్ర నేల బడగా వెస నేయ." భాస్క. యుద్ధ. 1. 783.

ఒక మూల వేయు

 • ఒక వైపు పడవేయు.
 • "సూలచేకటు లొకమూల వైచి సిరాజి గనుపుల గళ్ల చేకటుల దాల్చి." శుక. 1. 237.
 • "గుడ్డ లన్నీ ఒకమూల వేసిపోవే." వా.
 • రూ. ఒక మూల పడవేయు.

ఒక మోస్తరుగా

 • ఇంచుమించుగా.
 • అంత బాగా లే దనుపట్ల ఖచ్చితంగా చెప్ప లేనప్పుడు ఉపయోగిస్తారు.
 • "అతని కవిత్వం ఒక మోస్తరుగా ఉంటుంది." వా.
 • "ఒక మోస్తరుగా ఆ వ్యవహారం ముడిపడ్డట్టే." వా.

ఒక యంచుక యించుక

 • ఏకొంచె మయినా.
 • "ఆడదు గాని మాట లొకయంచుక యించుక వీను లొగ్గి నా, యాడినమాట లెల్ల విను నర్మిలితో దను నేను జూచినం, జూడదు గాని యొండు దెస జూచిన దానును జూచుచుండు." శకుం. 2. 42. పే.

ఒక యించుక

 • కొంచెము. భార. ఆది. 6. 115.

ఒక యింటివా డగు

 • గృహస్థు డగు, వివాహితుడగు.
 • "నీ వొక యింటివాడి వయితే చూసి కన్ను మూస్తాను. అంతకంటే నాకు కావలసిం దేముం దిక?" వా.

ఒక యింటివానిని చేయు

 • వివాహితుని చేయు.
 • "నిన్నొక యింటివాణ్ణి చేయా లని మీ నాన్న నానా యాతనా పడుతున్నాడు." వా.

ఒక యీడు

 • ఒక వయసు.
 • "వాడూ నేనూ ఒక ఈడువాళ్లం." వా.

ఒకరిమొగా లొకరు చూచుకొను

 • చూ. ఒండొరుల మోములు చూచుకొను.

ఒకరి మోచేతికింద గంజి తాగు

 • ఒకరిక్రింద నీచముగా బ్రతుకు.
 • "ఒకరి మోచేతికింద గంజి తాగడం నా కిష్టం లేదు." వా.

(ఒకరి) సొమ్ము అగు

 • సొంత మగు.
 • "ఏ కార్యముల్ చేసినం, దనరన్ మంచివె కాని కాని వగునే ధర్మంబు నీ సొ మ్మగున్." ఉషా. 1. 42.
 • 'అది వాని సొమ్ము. ఇది నీ