పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/327

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఒక____ఒక 301 ఒక____ఒక

ఒక పరిపాటి కాదు

 • మామూలుది కాదు. అసాధారణ మనుట.
 • "మేటి యా క్షేత్ర మొక పరిపాటి గాదు." పాండు. 3. 129.

ఒకపాటి....

 • సుమారైన, కొంచెం ఎదిగిన, తగుమాత్ర మైన - ఇలాటి భావచ్ఛాయలలో ఉపయుక్తమయ్యే పలుకుబడి. ఇంత, అంత లాగే చేతితో ప్రమాణము చూపుటద్వారా ఏర్పడినది.
 • "బూమె లెఱుగని యొకపాటి బుడుత యాకు, మడుపు లందీయ..." హంస. 1. 120.
 • ఇది నేటికీ వాడుకలో ఉన్నది.
 • "ఒకపాటి మనిషి అయితే దీన్ని ఎత్తగలడు." వా.
 • "ఒకపాటి మొద్దు తెచ్చి చెక్కితే దీనికి సరిపోతుంది." వా.

ఒకపూట కొకపూటకు

 • రాను రాను క్రమక్రమంగా.
 • "వారకులాచారవాసనాబాల్యంబు లొకపూట కొకపూట కుడిగిపోవు." కా. మా. 4. 23.
 • "ఒకపూట కొకపూటకు ఆకలి చచ్చిపోతూ ఉంది." వా.
 • రూ. పూటపూటకు.

ఒక పెట్టున

 • ఒక్కుమ్మడిగా.
 • "ఒకపెట్టున ద్రెళ్లి రంద ఱొగి రామునిచే." దేవీ. 3. 690.

ఒక పెద్దయె

 • అది ఒక ఘనమా?
 • "రౌద్రమూర్తినిన్, భీతి దొఱంగ జేయు టొక పెద్దయె వారితదేవతార్తికిన్." కా. మా. 3. 208.
 • "అదొక పెద్దేనా? అంత లావుమనిష ఆమాత్రం కడవ ఎత్త లేడా?" వా.

ఒకపోకకు గైకొనక

 • లెక్క చేయక.
 • "నా దెస మోహ మంతయున్, బొచ్చెము చేసి నన్ను నొక పోకకు గైకొన కివ్విధంబునన్." రుక్మాం. 4. 53.
 • ఒకపోకం తైనా లెక్క చేయక అనుట.

ఒక ప్రసంగ మై

 • ప్రసంగ వశాత్తుగా.
 • "అజుడె యొక ప్రసంగ మై చెప్ప వింటి..." ప్రభా. 2. 99.

ఒక ప్రొద్దున

 • చాలా చీకటి ఉండగానే.
 • "ఒకప్రొద్దున లేచి చేలోకి పోతే వీడి పశువులు సిద్ధం." వా.
 • "ఓ పొద్దున లేచి వెళ్ళాడు." వా.

ఒకమాట చెప్పు

 • సూచించు. సూచనగా ఏదో అను.
 • "ఒకమాట నాకు జెప్పక పోయితివి గాక, సకలదైత్యుల దున్మి జానకిని దేనె?" సుగ్రీ. పు. 30.
 • "నువ్వు ఒకమాట చెప్పి ఉంటే నేను వాడి సంగతి చెప్పి ఉండేవాణ్ణి." వా.

ఒకమాట చేయు

 • ఒక యేర్పాటు చేయు.