పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/308

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఏను____ఏను 282 ఏను____ఏనే

ఏనుగుపాడి

 • సమృద్ధి.
 • "ఇచ్చెనా యేనుగుపాడి." విజ. పీఠిక. 54.

ఏనుగు పీను గగు

 • బాగా దృఢంగా ఉండినవాడు చాలా చిక్కిపోవు.
 • "ఆ జ్వరంతో ఏనుగు పీనుగయి పోయాడు పాపం!" వా.

ఏనుగు పురు డోమ గల

 • ఏనుగునకు పురుడు పోయగల. అసాధ్య కార్యములను నెఱవేర్చుజాణ అనుట.
 • కుమా. 8. 153.

ఏనుగుమీద సున్న మడుగు

 • తన శక్తిని మించినదానికై ప్రయత్నించు. కొవ్వుపట్టి ప్రవర్తించు.

ఏనుగుమీద సున్నము

 • అలభ్యము.
 • "అతని తాంబూల గంధాస్యాప్తి యేనుగు, మీది సున్నం బని మేన యెంచె." కవిరా. 3.

ఏనుగు మీదివానిని సున్న మడుగు

 • అత్యహంకారంతో ప్రవర్తించు.
 • ఏనుగుమీద ఉన్నవా డేమో అంత ఎత్తులో ఉంటాడు. వానిని ఆకుల్లోకి సున్న మివ్వ మనడం వట్టి పొగరు కాక మరేమిటి?
 • "వాడా అమ్మా! ఏనుగుమీదివానిని సున్న మడిగేరకం." వా.

ఏనుగు మైథునానికి ఏట్రింత రాయబారము

 • పెద్దల పనికి అల్పులు ప్రయత్నము.
 • చూ. ఏట్రింత రాయబారము.

ఏనుగుల కొమ్ములు వచ్చినట్లు

 • అసలే బలము కలదానికి మఱింత బలము చేకూరినట్లు.
 • "ఎనసి మనంబునందు సతికిం బతికిన్ వల పంకురించినన్, గొనకొని ధాత్రి నేనుగుల కొమ్ములు వచ్చినయట్టు లింక ని, ప్పనికి బ్రనూనసాయకుడె పైతరువు..." వైజ. 3. 10.

ఏను గెక్కినట్లు

 • ఎంతో లాభం కలిగినట్లుగా. ఎక్కువ సంతోషించు ననుట.
 • "వాడి కేముంది పాపం ! ఒక పూట భోజనం పెడితే చాలు. ఏను గెక్కినట్లుగా సంతోషిస్తాడు." వా.

ఏ నెఱిగిన బ్రతుకే గద

 • నీ బ్రతుకు నాకు తెలిసినదే కదా! నిరసనగా అనుమాట. నేటికీ వాడుకలో ఉన్నది.
 • "ఏ నెఱిగిన బ్రతుకే గద, యీ నడవడి యెట్లు కలిగె నింతటిలోగా, తా నిక్షేపము గంటివో." శుక. 3. 262.
 • "వానిబతుకు నే నెరిగిందే కదా ?" వా.