పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/302

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఏటి____ఏటి 276 ఏటి____ఏటు

ఏటికి చంపెదవు

 • ఎందుకు బాధిస్తావు ? చంపు అన్నమాట వేధించు అనే అర్థంలో విశేషంగా వినవస్తుంది.
 • "ఈ వెడమాటల, నను నేటికి చంపెదరు వినన్ సైపవు." కళా. 4. 73.
 • "ఎందుకు రా ? ఊరికే నన్ను చంపుతావు ? నాకు చేత నైతే చెయ్యనూ ?" వా.
 • "ఎక్కడైనా ఉద్యోగం ఇప్పించ మని న న్నెందుకు చంపుతావురా." వా.
 • "చంపేశాడురా వాడు." వా.
 • చూ. చంపుక తిను.

ఏటికి నెత్తిగొట్టుకొనగా

 • అవన్నీ యెందుకు అని నిరసనగా అనుట.
 • "ఏటికి నెత్తి గొట్టుకొనగా సన్న్యాసమున్ న్యాసమున్." పాండు. 4. 98.
 • "అవన్నీ ఎందుకు తెచ్చావు ? నెత్తిన కొట్టుకోడానికా?" వా.
 • నేటి వాడుకలో:
 • "అ వెందుకు ? నెత్తిన కొట్టుకోనా?"

ఏటికోళ్లు

 • నమస్కారములు.
 • "దైవంబుల కేటికోళ్లు." భార. ద్రో. 2. 347.
 • "ఏటికోళ్లు సమర్పించి." భీమ. 2. 101.

ఏటిదరిమ్రాను

 • సన్నిహితప్రమాద మయినది. ఏటిగట్టున ఉన్న చెట్టు ఏనిమిష మైనా పడిపోవచ్చు గదా - ఏరు గట్టును కోసి వేస్తుంది గనుక.
 • "నా మాట లెల్ల నయ్యెడ, శ్యమా! చెవుడునకు బట్టు శంఖము లయ్యెన్, నీ మగని రాజ్యవిభవో, ద్దామము దం పోయ నేటిదరిమ్రా నయ్యెన్." నలచ. 5. 142.

ఏటిలోపలి ఊచు

 • కనబడని ప్రమాదము. రామలిం. 31.

ఏటిలో పైరు

 • అశాశ్వతము. ఎంత బాగా పంట పెట్టినా ఏటిలో పంట ఎప్పుడు ఏరు వచ్చినా కొట్టుకొని పోయేదే కదా!
 • తాళ్ల. సం. 11. 3 భ. 150.

ఏటుపోటుతల

 • యుద్ధభూమి.
 • "....ఇవి యేల రిత్తమాట లేటుపోటు తలకు వచ్చి..." భార. కర్ణ. 3. 197.

ఏటుపోటుమాట లను

 • దెప్పి పొడుచు.
 • "ఆ ఆడపడుచు అనుక్షణం ఏటిపోటు మాట లంటూ ఉంటే, ఆకోడలు కాబట్టి ఓర్చుకుంటూ ఉంది." వా.

ఏటుపోటులు

 • దెబ్బలు. ఏటులు - పోటులు. జం.
 • "పాయ ల్వాఱియు నేటుపోటుల భయభ్రాంతంబు లయ్యున్." కా. మా. 2. 44.