పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/278

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఎగి____ఎగ్గు 252 ఎగ్గు____ఎటు

ఎగిరి గంతు వేయు

 • సంతోషపడు. క్రొత్త. 27.

ఎగిరిపడు

 • చాల కోపించు.
 • "వాడిపే రెత్తితే మా నాన్న ఎగిరిపడతాడు." వా.

ఎగ్గాడు

 • దూషించు.
 • "ఎగ్గాడి నారసా లేసినారు." నాయకు. పు. 13.

ఎగ్గుగొను

 • తప్పుగా తలచు.
 • "ఈ విభు డాడినది యెల్ల నెగ్గు గొనక." భార. కర్ణ. 2. 83.

ఎగ్గుతగ్గులు

 • హెచ్చుతగ్గులు.
 • "తగ్గుం గాక యా యెగ్గుత,గ్గులు."గుంటూ. ఉత్త. 63.

ఎగ్గు పుట్టు

 • హాని కలుగు.
 • "వీనిచేత నెట్టు కౌరవులకు నెగ్గుపుట్టు." భార. అర. 19. 4.

ఎగ్గులాడు

 • దూషించు.
 • "ఇప్పురంధ్రీరత్నంబు నిన్ని యెగ్గు లాడం దగదు." భాస్క. యుద్ధ. 2409.

ఎగ్గులు పట్టు

 • తప్పులు పట్టు.
 • "ఎగ్గులు పట్టు గుబుద్ధి పెద్దలన్." సింహా. 1. 18.
 • రూ. ఎగ్గులు వట్టు.

ఎగ్గులు వట్టు

 • తప్పు పట్టు.
 • "నను నెగ్గులు వట్టకుండినం బొందొనరున్." భార. కర్ణ. 1. 255.
 • రూ. ఎగ్గులు పట్టు.

ఎగ్గుసిగ్గులు

 • సిగ్గు, సంకోచము. జం.
 • "పోడిమి చెడి యెగ్గుసిగ్గులు లేక." రాధా. 5. 83.
 • "ఎగ్గూ సిగ్గూ లేని పిల్లలతో ఏం మాట్లాడుతాం?" వా.

ఎచ్చు కుందు లేక

 • హెచ్చుతక్కువలు లేక.
 • "ఇట్లు ప్రతిబాణముల హంసు డెచ్చు గుందు లేక పోరాడె." ఉ. హరి. 4. 289.

ఎటాడ బోగా నెటు వచ్చునో ?

 • ఏ మంటే ఏమి వస్తుందో ?/
 • "పూర్వపు నీ యత నుత్వ ధర్మమున్, మానక యేచుచున్న నది మామక భాగ్యము ని న్నెటాడబో,గా నెటు వచ్చునో తడవగా వెఱతున్." ప్రభా. 5. 3.
 • వాడుకలో:
 • "ఏ మంటే ఏమి వస్తుందో ? మన కెందుకని పలక్కుండా ఉన్నాడు." వా.

ఎటు తిరిగీ

 • ఏ మైనప్పటికీ; ఎలాగూ.
 • "ఎటు తిరిగీ వా డిక్కడికి రావలసిందే." వా.

ఎటు ననరాకుండు

 • ఏమనడానికి వీలు లేకుండు.