పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/255

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఊచ____ఊచ 229 ఊచ____ఊడ

ఊచక యాచక

 • సంకోచింపక. జం.
 • "తొయ్యలి యూచక యాచక, పయ్యెద గొబ్బున బటాన బయలుగ జేసెన్." సారం. 3. 16.
 • చూ. ఊచకాచక.

ఊచకాచక

 • సంకోచింపక.
 • ">>>ఊచకాచక మదిలో." రాధి. 2. 57.
 • చూ. ఊచక యాచక.

ఊచకోత

 • మొదలంట కోయుకోత. త్రివేణి. పు. 20.

ఊచపడు

 • కృశించు.
 • "సరసిజగంధి పెందొడల సాటికి రా నెదురించి పోరునీ, కరభము లెల్లం జేపడగ గన్గొని యుండియు దజ్జయార్థమై, పొరల బెనంగి యూచపడి పోవుట లింతియ కాక ధాత్రిపై, నరటులు పిల్లపిల్లతర మైనను సామ్యము పొంద నేర్చునే? భాను. 2. 13.
 • రూ. ఊచవడు.

ఊచపోవు

 • సన్న వడు భల్లాణ. 4.
 • "ఆ పిల్లవాడికి పాపం! చిన్నతనంలోనే కాళ్లు ఊచపోయినవి." వా.
 • చూ. ఊచపడు.

ఊచబియ్యము

 • పాలకంకులను కోసి చేతితో నులిమి రాల్చినగింజలు. రాయలసీమలో వీటికే పిసుకుళ్లని పేరు.

ఊచముట్టుగా

 • పూర్తిగా, నిశ్శేషముగా.
 • "ఊచముట్టుగ గీము లాహుతి గొనంగ." రామా. 6. 250.
 • "ఊచముట్టుగ నిలు దోచి యుఱికి చనుట." పాండు. 3. 50

ఊచముట్టుగొను

 • చంపు.
 • "నీ తమ్ము గుఱ్ఱల నూచముట్టుగొనియె నేవిధి." భార. శల్య. 1. 28.

ఊచినకఱ్ఱ వంపని

 • బలహీనురా లయిన, సుకుమారురా లయిన. సన్ననికఱ్ఱను కూడా వంచలేని దనుటపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "ఊచినకఱ్ఱ వంపనిపయోరుహలోచన మింట మంటలం, బూచినబాణజాలమున." ఉ. హరి. 1. 163.

ఊటచెలమ

 • తఱుగనిది; చెలమలో నీరు వినియోగ మయ్యేకొద్దీ తిరిగీ ఊఱుతూనే ఉంటుంది. తాళ్ల. సం. 11. 122.

ఊటాడించు

 • గట్టిగా కదలించు.
 • "మదాళిమాలికల నూటాడించు వేణీ రుచుల్." విజ. 2. 16.

ఊడదన్ను

 • పోగొట్టు, పోవునట్లు తన్ను,