పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/254

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఊక___ఊకొ 228

ఊకదంపు పాట

 • వట్టి వాగాడంబర మనుట.
 • చూ. ఊకదంపు.

ఊకబంతి

 • చెండుమల్లె (బంతి) జాతిలో ఒక రకం.

ఊకర లిచ్చు

 • ఊకొట్టు.
 • "వెడ యేడ్చు నంతన యుడుగునుగ్గడంగు, నూకర లిచ్చు నాలకించు." భోజ. 1. 176.
 • చిన్న పిల్లల విషయంలోనే యిది ఉపయోగిస్తారు.

ఊకరలు గొట్టు

 • హుంకరించు.
 • "ఊకరల్ గొట్టుచు నుత్తలపడుచు." బస. 7. 868.

ఊకరలు వెట్టు

 • చూ. ఊకరలు గొట్టు.

ఊకర ల్వెట్టు

 • హుంకరించు.
 • "ఊకరల్వెట్టుచు నుఱవడింపుచును." బస. 5. 139. పు.
 • (ఎద్దు ఇక్కడ ప్రసక్తం).
 • చూ. ఊకరలు గొట్టు.

ఊకొట్టు

 • 1. అంగూకరించు; అంగీకారము తెలుపు.
 • "మొనయక యూకొట్టి ంరొక్కుచునున్న." గౌ. హరి. ప్రథ. పంక్తి. 1325.
 • రాయలసీమలో వీటికే పిసుకుళ్లని పేరు.

ఊచముట్టుగా

 • పూర్తిగా, నిశ్శేషముగా.
 • "ఊచముట్టుగ గీము లాహుతి గొనంగ." రామా. 6. 250.
 • "ఊచముట్టుగ నిలు దోచి యుఱికి చనుట." పాండు. 3. 50.

ఊచముట్టుగొను

 • చంపు.
 • "నీ తమ్ము గుఱ్ఱల నూచముట్టుగొనియె నేవిధి." భార. శల్య. 1. 28.

ఊచినకఱ్ఱ వంపని

 • బలహీనురా లయిన. సుకుమారురా లయిన. సన్ననికఱ్ఱను కూడా వంచలేని దనుటపై వచ్చిన పలుకుబడి.
 • "ఊచినకఱ్ఱ వంపనిపయోరుహలోచన మింట మంటలం, బూచినబాణజాలమున." ఉ. హరి. 1. 163.

ఊటచెలమ

 • తఱుగనిది; చెలమలో నీరు వినియోగ మయ్యేకొద్దీ తిరిగీ ఊఱుతూనే ఉంటుంది. తాళ్ల. సం. 11. 122.

ఊటాడించు

 • గట్టిగా కదలించు.
 • "మదాళిమాలికల నూటాడించు వేణీ రుచుల్." విజ. 2. 16.

ఊడదన్ను

 • పోగొట్టు, పోవునట్లు తన్ను.