పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/253

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఉసు_____ఉసు 227 ఉసు_____ఊక

నా యుసురు తాకి, దీపములు సైత మల్లాడు దెఱవలార!" శుక. 2. 63. పే.

 • "ఆ భార్యను వాడు నానా బాధా పెట్టి హింసించాడు. ఆవిడ ఉసురు తాకి వీడు పుట్టగతులు లేకుండా పోయాడు." వా.
 • చూ. ఉసురు తగులు.

ఉసురు పెట్టుకొను

 • వేధించు, బాధించు.
 • "వాడి ఉసురు ఎందుకురా పెట్టుకొంటావు." వా.
 • చూ. ఉసురు పోసుకొను.

ఉసురు పోసుకొను

 • చూ. ఉసురు పెట్టుకొను.

ఉసురు మను

 • బాధపడు, దు:ఖించు.
 • "ఆడది యుసురు మన్న, గొఱగాదు సుమీ." సా. 2. 123.
 • "ఆడకూతురిని ఉసూరు మనిపిస్తావు దేనికి రా?" వా.
 • "వాడు ఉసూరు మంటూ ఈ ఊరు వదిలిపెట్టి పోయాడు." వా.
 • "వాడు ఉసూరు మంటూ వచ్చాడు." వా.
 • చూ. ఉస్సు రను.
 • రూ. ఉసూరు మను.

ఉసుల నిచ్చు

 • కదల నిచ్చు; ఉసి దొరక నిచ్చు.
 • "మొదల నీయరు... వసుల పాతర లై వీరు నుసుల నీయరు." సారం. 2. 127.

ఉసుఱుకొను

 • కలకలలాడు; కోలుకొను.
 • "పెసరుసుఱుకొనియె." కాశీ. 3. 23.

ఉసుళ్ల విధంబున

 • అధికముగా. వాన వచ్చినప్పుడు ఉసుళ్లు విపరీతంగా చెలరేగుటమీద వచ్చినపలుకుబడి.
 • "వెల్లి విరిసినచాడ్పున నుసుళ్ల విధంబున మిడుతలగమిలాగున..." హంస. 3. 29.
 • ఇది నేటికీ వాడుకలో నున్నది.
 • "ఉసుళ్ల పుట్ట పగిలినట్లుగా జనం వచ్చారు." వా.

ఉస్సు రని యూర్చు

 • నిట్టూర్చు.
 • "అడుగుల బుప్పొడు లంటి చుర్రడుచుచో, నుస్సురు మని వెస నూర్చి యూర్చి." కవిక. 3. 92.

ఉస్సు రను

 • నిట్టూర్పు పుచ్చు-బడలికతో
 • "అంతదూరం వచ్చి ఉస్సురు మంటూ కూలబడ్డాడు." వా.
 • చూ. ఉసురు మను.

ఉస్సురస్సురు మను

 • ఉస్సు రను, ధ్వన్యనుకరణము.
 • "అతిశయిల్ల నుస్సురస్సు రనుచు." పరమ. 3. 148.

ఊకదంపు

 • నిష్ప్రయోజనము. వట్టి ఊకను (పొట్టు) దంచినట్లనుట; తేలే దేమీ ఉండదు కదా.
 • "వాని దంతా వట్టి ఊకదంపు ఉపన్యాసం." వా.
 • చూ. ఊకదంపుపాట.