పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/223

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఉక్కు____ఉక్కో 197 ఉక్రో____ఉగ్గు

డొండ కడంగుచు నుజ్జ్వల, చండ స్థితి మొప్పి రపుడు జగతీనాథా." భార. భీష్మ 1. 138.

 • 2. పరాక్రమించు.
 • "అక్కిరీటి సైన్యంబు లెక్కగొనక యుక్కుమిగిలి యక్క జంబు గాక, జిక్కువడం బెక్కు నారసంబులు..."
 • జైమి. 5. 20.

ఉక్కుమీఱు

 • చేవమీఱు.
 • భాగ. 6. స్కం. 260.
 • చూ. ఉక్కుమిగులు.

ఉక్కుమెఱయు

 • "అవ్విభుండు వాని నెల్ల వింటవడి బాఱ జడుపుచు లెక్క సేయకుండె నుక్కు మెఱసి."
 • భాస్కర. ఆర. 1. 228.
 • చూ. ఉక్కుమీఱు.

ఉక్కు మురిసినట్లు

 • ఉక్కు కరగినట్లు.
 • "చిక్కువడి యుక్కు మురిసినట్లు సమసిన." భార. ద్రోణ. 3. 394.

ఉక్కువడు

 • దుర్బలు డగు; దీను డగు.
 • "ఉక్కువడి యుండె బహుకాల మొప్పు దఱిగి, విగతలక్ష్మివిలాసుడై వేల్పుఱేడు." హర. 6. 30.

ఉక్కెక్కు

 • గట్టిపడు.
 • "పిక్క లుక్కెక్కగ ద్రొక్కి నిల్చి." కాళ. 4. 174.

ఉక్కోలుగా

 • విపరీతంగా.
 • "విసరె నుక్కోలుగా విషమవాయువులు." వర. రా. బా. పు. 229. పంక్తి 13.

ఉక్రోషం

 • ఉడుకుబోతుతనము.
 • "దాన్ని ఏమనకురా, అది వట్టి ఉక్రోషంమనిషి." వా.

ఉగాది

 • సంవత్సరాది.
 • "ఈ ఉగాదికి కొత్తబట్టలు కొనాలంటే కూడా డబ్బు లేదు." వా.

ఉగ్గగట్టు

 • బిగించి కట్టు.
 • "నెన్నడు ముగ్గంగట్టి." వి. పు. 7. 135.

ఉగ్గడు వగు

 • ఎక్కు వగు, అధిక మగు.
 • "ఉగ్గడు వగు తేజంబున." భార. ద్రోణ. 5. 195.

ఉగ్గబట్టు

 • ఆహారాదులను విసర్జించు.
 • "వాడు పదిరోజులుగా కూడూ నీరూ ఉగ్గవట్టాడు." వా.
 • చూ. ఉక్కపట్టు.

ఉగ్రము వచ్చు

 • 1. ఒడలు మరిచేటంత కోపమో ఆవేశమో వచ్చు.
 • "వానికి ఆమాట వినేసరికి ఉగ్రం వచ్చింది." వా.
 • 2. దేవుడో దయ్యమో ఆవేశించు.
 • "వాడు పీ రెత్తుకొనేసరికి ఉగ్రం వస్తుంది." వా.

ఉగ్గుతో పెట్టినవిద్య

 • చిన్నతనంనుంచీ వచ్చిన