పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/222

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఉక్కి____ఉక్కు 196 ఉక్కు____ఉక్కు

రావడం చేత ఉక్కిరిబిక్కిరైపోయింది."

 • "ఈ పనితో ఉక్కిరిబిక్కిరి అయిపోతూ ఉంది." వా.

ఉక్కివ మాడు

 • మేల మాడు.
 • "క్రొమ్మెఱుంగుతో నుక్కివ మాడు మేనిపస." క్రీడా. పు. 87.

ఉక్కీడు

 • మూర్ఖుడు, దుష్టుడు.
 • "ఉక్కీ లయి నేర్పులేక." నిర్వ. 3. 11.
 • "ఉక్కీనిమనంబు కీడు పరికించునె." భార. విరా. 3. 7.

ఉక్కు గరచి చేయు

 • ఉక్కుతో చేయు.
 • అంత కఠిన మైన దనుట.
 • "కౌసల్యహృదయ మక్కట, యుక్కు గరచి చేసినారొ?"
 • వర. రా. అయో. పు. 420. పంక్తి. 17.

ఉక్కుతునక

 • ఉక్కుముక్కవంటి బలిష్ఠుడు. ఉక్కు చాలా గట్టి లోహమనుట ప్రసిద్ధము.
 • చూ. ఉక్కుతునియ.

ఉక్కుతున్క

 • వీరుడు.
 • "...గాళకు లాపురీభట శిఖామణు లెక్కటి యుక్కు తున్కలు..." విజ. 1. 75.
 • చూ. ఉక్కుతునక.

ఉక్కుతునియ

 • బలశాలి, శూరుడు.
 • "ద్రౌపదేయుడు నాసుభద్రాసుతుండు నుక్కుతునియలు గారె." భార. ఉద్యో. 176.
 • చూ. ఉక్కుతునక.

ఉక్కున పెనచిన ట్లుండు

 • దిట్టముగా ఉండు. ఉక్కు గుండువలె అనుట.
 • "ఉక్కున బెనచినట్లున్నాడు వీడు." గౌ. హరి. ద్వితీ. పంక్తి 1504.

ఉక్కునీరు

 • ఉక్కు కరిగించగా ఏర్పడిన ద్రవము.
 • "ఉక్కునీరు వోతురు." భాగ. 5. 2.

ఉక్కుపొడి రాల్చు

 • నిప్పులు గ్రక్కు వంటిది. క్రోధాతిరేకమును సూచించే పలుకుబడి.
 • "ఉక్కుపొడి రాల రోషంబు." విజయ. 3. 151.

ఉక్కు మడగు

 • బలము చెడు.
 • "ఉఱక విరోధి సైన్యముల నుక్కుమడంగంగ నుల్లసద్గతిం, బఱప..." భార. విరా. 5. 61.

ఉక్కుమడచు

 • ఉక్కు మడగునట్లు చేయు.

ఉక్కుమడుగు

 • పరాక్రమ ముడుగు
 • "మడిసియు జడిసియు జిక్కువడియు నుక్కు మడిగియు." భార. ద్రోణ. 5. 92.

ఉక్కుమిగులు

 • 1. చేవ గల్గు; అతిశయించు.
 • "రెండు బలంబుల వారలు, నొండొరువులకంటె జాల నుక్కుమిగిలి యొం,