పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/210

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఈడే____ఈత 184 ఈత____ఈత

 • "నన్ను నీడేర్ప దలంచి మానవుని ఠేవను వచ్చినశంకరుండవో." సారంగ. 3. 185.

ఈడేర్చుకొను

 • సిద్ధింపజేసికొను.
 • "ఇంత లావుచేసి, ఈడేర్చుకొని రాగ దొల్లి యేరి, కైన జెల్లెనయ్య." రామా. 7. 7.

ఈడ్వడు

 • సరివచ్చు.
 • "పనసలం బోలుచుం గలుగుండ్లతోడ నీడ్వడు పెనుబండ్లు." ఆముక్త. 1. 68.
 • చూ. ఈడుపడు.

ఈడ్వబడు

 • లాగబడు.
 • "తలవట్టి యీడ్వంబడి." విరా. 1. 313.

ఈడ్గిలబడు

 • చూ. ఈడిగిలబడు.

ఈడ్గిలు

 • చూ. ఈడిగిలు.

ఈతకాయ

 • ఈదుకాయ.
 • నీళ్లలో తేలుటకై సొరకాయ, మునగబెండ్లు మొదలయిన వానిని వీపునకు, నడుముకు కట్టుకొంటారు. వానిలోదే ఈతకాయ.
 • "తేల్ప వె యీతకాయరూ పై." పాండు. 2. 57.

ఈతకు గానిలోతు లేదు

 • సమర్థునకు అసాధ్యము లే దనుట.
 • ఈతకు మించిన లోతు లేదని వాచ్యార్థం. ఈత వచ్చిన వానికి ఎంత లోతుంటే నేమి అనుట.
 • "వీడనాడకు మాకు విత్త మిం తనిన, లోగి యీతకు గాని లో తని జట్టి, వీగక...." గౌర. హరి. ద్వి.

ఈతకు మించిన లోతు లేదు

 • దాట రాని కష్టా లుండ వనుట.
 • చూ. ఈతకు మిక్కిలి లోతు కల్గునే?

ఈతకు మిక్కిలి లోతు కల్గునే

 • 1. కష్టాలకు తల ఒగ్గినతరువాత, అవి ఎన్ని అయితే నేమిటి? అనుట. ఈదడానికి సిద్ధ పడ్డ తర్వాత ఇక ఎంత లో తుంటే నేమి? అని వాచ్యార్థము.
 • "ఈతకు మిక్కిలి లోతు గల్గునే." రుక్మాం 4. 22.
 • 2. చేతనైనవానికి అసాధ్యము లే దనుట. విజయ. 1. 167.
 • "ఎంతపని అయితే నేమి? చేస్తున్నాం గదా? కానే అవుతుంది. ఈతకు మించినలోతు ఉంటుందా?" వా.
 • చూ. ఈతకు గాని లోతు లేదు.

ఈతకు లోతు కలదా ?

 • చూ. ఈతకు మిక్కిలి లోతు కల్గునే.

ఈతగింజ యిచ్చి తాటిగింజ లాగు

 • కొంచె మిచ్చి ఎక్కువ లాగి కొను.