పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/211

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఈత_____ఈత 185 ఈత_____ఈత

 • "వాడు మంచినీ ళ్లిచ్చాడంటే సంతోషించకు. వాడు ఈతగింజ యిచ్చి తాటిగింజ లా గేరకం. రేపే వచ్చి మీ యింట్లో కాఫీ తాగి వెడతాడు." వా.

ఈతబంటి

 • తలమున్క లగునది; దుస్తర మైనది.
 • దాట శక్యము కాని దనుట. ఏటికి వరద వచ్చిం దనడానికి పెన్న ఈతలకు పారుతూందని రాయలసీమలో నేటికీ అంటారు.
 • "... నాచే బడినజంతువుం గృతాంతు నంతవాని కైన బలవంతంబున విడిపింప నీతబంటి..." జైమి. 7. 211.

              "అట్టి భవదీయ చటుల బాహాప్రతాప,
                విక్రమాటోపమున కంగవించి నిలువ,
                బద్మగర్భాదులకు నీతబంటి యనినం,
                జెక్కు మీటిన వసవల్చు శిశువు లెదురె."
                                                  జైమి. 6. 245.

ఈత ముల్లు విరుగదొక్కే కాలం

 • మాంఛి వయసు.
 • ఈతముల్లును కూడా విరిగి పోవునట్లు తొక్కే వయస్సు అంటే ఏవిధ మైనఆటంకాన్నీ లెక్కింపని వయ స్సనుట. ఈతముల్లు తొక్కినా విరగదు. అది కాలిలో దిగితే విపరీత మైననొప్పి.
 • "వాని కేం కన్నూ మిన్నూ తెలుస్తుందా? ఈతముల్లు విరుగ దొక్కే కాలం." వా.

ఈతల

 • ఈవల, ఇవతల.
 • "ఈతల యుగమున." కాళ. 2. 93.
 • "ఆతల నీతల దేశములు." కాళిందీ. 6. 223.

ఈతలకు పారు

 • నిండుగా ప్రవహించు. ఈదుటకు మించి అనుట.
 • "పెన్న యీతలకు పారుతున్నది." వా.
 • చూ. ఈతలకు వచ్చు.

ఈతలకు వచ్చు

 • నిండుగా ప్రవహించు. ఈదుటకు మించి అనుట.
 • "ఏరు ఈతలకు వచ్చింది." వా.
 • చూ. ఈతలకు పారు.

ఈతలాతల

 • ఇటూ అటూగా.
 • "ఒక నిమిష మీతలాతల వస్తాను." వా.

ఈతలాత లగు

 • 1. అట్టిట్టగు, తారుమారగు.
 • ఇటూ అటూ అగు.
 • "దర్పకబాణంబు నీతలాత లైనన్." వరాహ. 11. 55.
 • "రావడం కాస్త యీతలాత లవుతుంది. నాకోసం కనిపెట్టుకొని ఉండవద్దు." వా.

ఈతలు పోతలు నగు

 • అత్యధిక మగు, పొంగారు.
 • "లోన నీతలుం బోతలు నైనయట్టి తలపోతలు." శకుం. 3. 58.

ఈతలు మోతలు చేయు

 • నానాబాధలు పెట్టు.