పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/209

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఈడు____ఈడు 183 ఈడు_____ఈడే

నెందును నిలువక నీడుబండాడు, నింద్రియంబుల గెల్వ నెవ్వరివశము." ప్రభులిం. 18. 106. ఈడు మీఱు

 • రజస్వల యగు.
 • "ఈ డెఱుంగనిచేడియ యీడు మీఱె." రాధికా. 1. 69.

ఈడుముంత

 • పాలముంత. గొల్లవాళ్లు దీనిని ఉపయోగిస్తారు.
 • ఈడువచ్చు
 • 1. సమాన మగు; పోలు.
 • "దాడిమీఫల బీజాదులు నద్రిజావ యవసౌభాగ్యంబుతో నీడు రాగలవో లేవొ." కాళ. 1. 100.
 • 2. వయసు వచ్చు.
 • "ఈడు వచ్చినపిల్లను ఇంట్లో ఎన్నాళ్లు పెట్టుకొంటాము." వా.

ఈడువారు

 • 1. సమానులు.
 • "నా యీడువారు కారు." వరాహ. 6.33.
 • సమవయస్కులు.
 • "రాగమంజరియన నొప్పు రాజసుతయు దాను నొక యీడు కాగ." విక్ర. 1. 116.
 • "వా ళ్లిద్దరూ ఒక యీడువారు." వా.

ఈడు వెట్టు

 • సమానము చేయు; పోల్చు.
 • "చక్కని కన్నుల సూర్యచంద్రులుగా గలవాడు, ఎక్కుడుగా కిందఱిలో నీడు వెట్టేదా?" తాళ్ల. సం. 9. 56.

ఈడుసేయు

 • పోల్చు.
 • "దోసము గాదె యియ్యతివతో బెఱ తొయ్యలి నీడుసేసినన్." కవిక. 3. 28.

ఈడేరి మొనకు వచ్చు

 • పెరిగి పెద్ద యగు.

           "పుట్టినప్పుడు నిన్ను భూసురు లెల్ల
            బట్టభద్రుం డని పలికిరి గాని
            ముందర నీడేరి మొనకు రా వనుచు
            నెందుకోసము నిర్ణయింపలే రైరి."
                                        సారం. ద్వి. 2. 517.

ఈడేఱించు

 • సఫల మగునట్లు చేయు.
 • "సోమతీర్థ మహేశ్వరు డిట, నా ప్రయాస మీడేఱించెన్." శకుం. 4. 24.

ఈడేఱు

 • 1. రజస్వల యగు.
 • "ఇ, ట్లీడేఱి కట్టుదప్పిన, చేడియ కిక నైన బెండ్లి సేయం దగదే." యయాతి. 3. 100.
 • 2. సఫల మగు, కృతార్థుడగు.
 • "నీ కథలు విని విని మే మీడేరితిమి." తాళ్ల. సం. 6. 161.

ఈడేఱుచు

 • కడతేర్చు.
 • "మమ్ము నొక చొప్పున దు:స్థితి నొందకుండ నీడేఱుపు మయ్య." వేంక. పంచ. 1. 304.

ఈడేర్చు

 • 1. సఫలము చేయు.
 • "కోర్కు లీడేర్చు."
 • 2. కడతేర్చు.