పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/208

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఈడి_____ఈడు 182 ఈడు_____ఈడు

 • "వీరభద్రుండు....ఏడు జిహ్వలు వెర్కి యీడాడినట్లు." పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 9.
 • "ఓడ కోడకు దేవి యుగ్రరాక్షసుని నీడాడి నీచెఱ నే విడిపింతు." రంగ. రా. ఆర. 181. పుట.

ఈడిగిలబడు

 • వెనుకకు కూలబడు.
 • "వాడు అంతదూరం నడవ లేక ఈడిగిల బడుతూ ఈడిగిలబడుతూ వచ్చాడు." వా.
 • చూ. ఈడిగలు.

ఈడిగిలు

 • "ఆపెనసరి వ----రాలు మొఱవెట్టుచు నీడిగిలన్." జైమి. 2. 111.
 • చూ. ఈడిగిలబడు.

ఈడిగిల్లు

 • చూ. ఈడిగిలు.

ఈడు కాదు

 • సమ ఉజ్జీ కాదు.
 • "చూచెదరు గాని సభికులు, నీ చిన్ని కుమారకులకు నీ మల్లురకున్, ఓ చెల్ల! యీడు కా దని, సూచింపరు..." భాగ. పూర్వ. 10. 1351.
 • ఇది నేటివాడుకలో వివాహ విషయంలోనే మిగిలినది - ఆ పిల్ల వీడికి ఈడు కాదు అను రీతిగా.
 • "అంత దృఢంగా వున్న పిల్లకు ఈ జేనెడువెధవ ఎలా ఈ డవుతాడు." వా.

ఈడు చాలదు

 • తగినంత వయసు లే దనుట.
 • "వాని కివ్వడానికి మాపిల్ల ఈడు కాదే అనే నా ఆలోచన." వా.

ఈడు జో డాడు

 • ఒకటి నొకటి అతిశయించు; ఒకరిని మరొకరు మించు.
 • "అట్లు మామయు నల్లుండు నఖిల బంధు, సమితియును మీడు జోడాడి సంభ్రమింప...." రాజశే. 3. 190.
 • "దరస్మిత క్రీడాభరంబు లీడు జోడాడ." శుక. 1. 133.

ఈడుజోడు

 • 1. సమానము. జం.
 • "నీకు లోకములయందు నీడుజోడును లేదు." దశా. 2. 80.
 • "వసుధ బుట్టెడు పెరి గెడువారిలోనం, గని విని యెఱుంగ మంతటి ఘనుని నౌర, యీడుజోడును సరిసాటి యెందు లేద, తం డమర్త్యుండు గాక మర్త్యుండె తలప?" సారం. 155.
 • పాండు. 1. 46.
 • 2. వివాహానికి వధూవరుల అనురూపత.
 • "వీ ళ్లిద్దరికీ పెళ్ళి చేస్తే చక్కని ఈడుజోడు." వా.

ఈడుపడు

 • సమానమగు, సరిపడు-కుదురు. పాండు. 1. 46.
 • దక్షిణాంధ్రంలో నేటికీ విన వస్తుంది.
 • "ఆ ఊరికి పోయి చాలా ప్రయత్నం చేశాను. కానీ ఆపని యీడుపడ లేదు." వా.
 • చూ. ఈడ్వడు.

ఈడుబండాడు

 • పరుగెత్తు.
 • "కుందేళ్ల గన్నట్టి కుక్కలభాతి,