పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/207

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఈచే___ఈటె 181 ఈడ___ఈడా

 • "వాడి కేం చెప్పి ఏం లాభం? ఈ చెవిలో మాట ఆచెవిలో దూరి పోతుంది." వా.

ఈ చేతితో చేసి ఆ చేతితో అనుభవించు

 • చేసినదానికి వెంటనే ఫలితం అనుభవించు.
 • "వాడు ఈ చేత్తో చేసి ఆ చేత్తో అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా తెలివి రాలేదు." వా.

ఈటారు

 • తడియారు, గంజి యింకు.
 • "జలము లూటలు గ్రమ్ము శశికాంత పాషాణ, నికరమ్ము లీటాఱి నీరుదివియ." శాకుం. 3. 202.
 • "అన్నం యింకాస్త యీటారితే బాగుంటుంది." వా.

ఈటార్చు

 • వెండ్రుకలు తడి యార్చు.
 • "వేణి నీటార్చి సురపొన్నవిరులు ముడిచి." హరవి. 2. 107.

ఈటు లేని

 • ఈడు లేని; అసమాన మైన.
 • "ఈటు లేనిశ్రీ వెంకటేశు డితడు." తాళ్ల. సం. 9. 120.
 • చూ. ఈడు లేని.

ఈటు వోవు

 • పంట ఒడుపుకొని వదలిపెట్టి వేయబడు.
 • "ఆ చేను ఈటు వోయింది." వా.

ఈటెకాడు

 • సైన్యంలో ఈటె ధరించే సైనికుడు.
 • "కొని మిట్టిపడవైచు కొంతంబుకాని బి,ట్టెడు లిచ్చి పోవైచునీటెకాని." కుమా. 11. 40.
 • చూ. కొంతమువాడు.

ఈడబడు

 • వెనుకపడు, పాతబడు.
 • "ఏల ఎన్నోతరంబుల నీడబడ్డ, పెద్ద వావులు శోధించి గుద్దలింప." హర. 7. 128.

ఈడబోవు

 • వెనుదీయు.
 • "ఈడం బోక పెనంగిన." భార. విరా. 3. 133; 5. 63.
 • "అప్పటి పటుభల్లఖండితకృపాణుని జేసిన నీడబోక." భార. కర్ణ. 1. 150.
 • "రాక్షసు డీడ బోక...వ్రేసె." నిర్వ. 4. 52.

ఈడవిడుచు

 • దిగవిడుచు; ఈటు విడుచు. చేను ఈటు వోయినది, చేను ఈటు విడిచినారు అంటారు. అంటే పంట వడుపుకొని వదలి వేసి రనుట. పశువులకూ వానికీ వదిలిపెట్టుట. లక్షణయా గాలికి వదలివేయుట. అదే ఈడవిడుచుట కూడా.
 • "దనుజు జేకొని దయతో, నెప్పుడు వర, మిచ్చితి నీ వప్పుడ మది నీడవిడిచి తమరుల నెల్లన్." కుమా. 4. 19.
 • "త్రివర్గేచ్ఛ యెవ్వనిచేత నీడ విడువబడు." భార. అశ్వ. 1. 203.

ఈడాడు

 • పోటీపడు, కలియబడు, పోరాడు.