పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/206

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఈగ_____ఈచ 180 ఈచ____ఈచె

 • "ఈగ పైబడజాఱు నీ యిందువదన బా గైనపాపట పై జీఱువాఱె." గౌర. హరి. ప్ర. 1601-1602.
 • "ఆ గోడలమీద ఈగ వాలితే జాఱిపోతుం దంటే నమ్ము. అంతా పింగాణి పూతే." వా.

ఈగ వాలనీయకుండు

 • ఏమాత్రమూ నొప్పి తగల నీయకుండా చూచుకొను; ఒక్క రొక్క మాట అనినా ఓర్చుకొనక పోవు.
 • ఇది ఏ ఒకరిమీదనో "ఈగ...." అనే ఉంటుంది.
 • "ఆ ఊళ్లో అత నంటే మహాగౌరవం అతనిమీద ఈగ వాల నీయరు." వా.

ఈగిచేయి

 • దానము చేయుచేయి; ఎముక లేనిచేయి.
 • "ఈగిచేయి మాటికొన డేని." వసు. 1. 34.

ఈగిమ్రాను

 • కల్పవృక్షము.

ఈగుల కెంఫు

 • చింతామణి.

ఈచవడు

 • కృశించు, నిస్సార మగు, ఈడిగిలబడు.
 • "కా లీచవడ జరింపుదు, నీలోకము నందు." పాండు. 2. 204.
 • "కా లీచవడ నిండ్లకడ కేగి." పాండు. 4. 210.

ఈచ వోవు

 • 1.సన్న వడు.
 • "ఈచవోయిన చేతులు." ఉ. హరి. 2. 122.
 • 2. బీటువోవు, పంట పండక పోవు.
 • "తఱితోడ విత్తిన దఱచుగా బండుచే, నెపు డైన విత్తిన నీచవోవు." నీతిసీస. 83.
 • చూ. ఈచుకపోవు.

ఈచుక పోవు

 • సన్న వోవు.
 • చూ. ఈచవోవు.

ఈచెవిగాడు పాచెవి బోవు

 • చాలా ఎండగా ఉండు. వేడిగాడ్పుల విషయంలో ఉపయోగించేపలుకుబడి.
 • "ఏచి యీచెవి గాడు పాచెవి బోవంగ నుబ్బి లింగమువోలె నుండు నెండ." పాండు. 2. 29.
 • "ఈ అగ్గిలో బయట కెలా పోతాం. ఈ చెవిలో గాడుపు ఆ చెవిలో దూరి పోతూంది. రోహిణీకార్తి వచ్చింది మఱి." వా.

ఈ చెవిలో గాలి ఆచెవిలో దూరు

 • గాలి చాలా విపరీతంగా వీచు.
 • "అబ్బబ్బ! ఈ చెవిలో గాలి ఆ చెవిలో దూరుతోంది. ఎలా వెళ్లగలం?" వా.

ఈ చెవిలో మాట ఆ చెవిలో దూరిపోవు

 • ఏ మంచిమాట చెప్పినా వినక పోవు. మనసులో ఉంచుకొనక మఱచు.