పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/199

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇల్లు____ఇల్లు 173 ఇల్లు____ఇల్లూ

అన్న అర్థంలోనే నిలిచి పోయినది.

 • "తానె తొత్తులకాంక్ష మదంబుకతన నిల్లు పట్టక తిరిగెడు నివ్విధమున." శుక. 2. 138.

ఇల్లు పట్టిన

 • మగడు చనిపోగా పుట్టింటికి తిరిగి వచ్చి వేసిన.
 • "ఇల్లుపట్టిన వెధ వాడపడుచు కని మా నాన్న కొంతపొలం రాసి పోయాడు." వా.

ఇల్లుపట్టు విడుచు

 • ఇంటిపట్టు వదలు.
 • ఇంటిపాటున అన్న రీతిగా ఈ ఇంటిపట్టు రాయలసీమలో నేటికీ వినబడుతుంది.
 • "బాంధవుల బాసి తమ యిల్లుపట్టు విడిచి." ఉ. హరి. 4. 47.

ఇల్లు పెఱికి పందిరి వేయు

 • 1. ఉన్న దానిని పడగొట్టి అంతకంటె దుర్బల మైన దానిని కట్టు.
 • "ఇలా యిల్లు పెరికి పందిరి వేసుకుంటారా? ఎవ రైనా?" వా.
 • 2. కేకలు వేయు.
 • "వాళ్ల నాయన యింటికి వచ్చి చూచాడంటే యిల్లు పెఱికి పందిరి వేస్తాడు." వా.

ఇల్లు పెళ్లు

 • ఇల్లంతా అనుట. జం.
 • పెళ్లు అనగా పెరడు. రాయలసీమలో ముఖ్యంగా చిత్తూరు ప్రాంతంలో ఈమాట నేటికీ బాగా అలవాటులో ఉంది.
 • "పీకును గా జెడి నే డిల్లుపెళ్ళు." గౌర. హరి. ద్వి. 18. 94.
 • రూ. ఇల్లూ పెళ్ళూ.

ఇల్లు-పొల్లు

 • ఇల్లూ వాకిలీ వంటిది. జం.
 • ఇల్లు పెళ్లు కావచ్చు నేమో! పెళ్లు అనగా పెరడు, లోగిలి అని రాయలసీమలో వాడుక.
 • "లోలత్వంబున మత్తకాశినుల కిల్లుం బొల్లునుం జెల్లగా, నేలా వెచ్చము సేయ నెవ్వలన మన్నీ లాఢ్యులుం జాలరే." పాండు. 3. 42.

ఇల్లు బంగార మగు

 • భాగ్యము కలిసి వచ్చు.
 • "కరుణ గల్గిన నిల్లు బంగార మౌను." శ్రవ. 1. 108.

ఇల్లు వాడ యెఱుగని

 • అమాయకురా లయిన.
 • "తత్ప్రియభామయు బుద్ధిహీన యిలు వాడ యెఱుంగదు." భోజ. 2.1.

ఇల్లు వెయ్యిమొదళ్లు వర్ధిల్లు

 • తామరతంపరగా వృద్ధి చెందు.

ఇల్లూ ఇల్లాలూ

 • సంసారం. జం.
 • "వా డీమధ్యే స్థిమితపడ్డాడు. ఇల్లూ, ఇల్లాలూ, అదీ..." వా.

ఇల్లూ పెళ్లూ

 • ఇల్లూ వాకిలీవంటి పలుకుబడి. జం.