పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/200

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇల్లూ____ఇల్వ 174 ఇల్వ_____ఇవ

 • "నువ్వు ఊరంతా చక్క బెట్ట నక్కఱ లేదు. నీ యిల్లూ పెళ్లూ చూచుకుంటే చాలు. వా.
 • చూ. ఇల్లు పెళ్ళు.

ఇల్లూరు

 • ఇతరులది./
 • అర్థంలోనూ రూపం లోనూ ఇల్లడ కిది దగ్గఱగా ఉన్నది.
 • "ఇల్లూ రనుసంభావనతో నిల గాచితి." భాస్క. యుద్ధ. 2596.
 • "ఇల్లూరు సొమ్మును నేమఱు చొప్పు లేద." భాస్క. యుద్ధ. 2600.

ఇల్లూ లేదు వాకిలీ లేదు

 • వాడి కేమీ లే దనుట.
 • "వాడి కే ముంది? ఇల్లూ లేదు వాకిలీ లేదు." వా.

ఇల్లూ వాకిలీ చూచుకొమ్ము

 • నీ గృహకృత్యం నిర్వర్తించుకో.
 • బయటి వ్యవహారాలు నీ కెందుకు అనుట.
 • "ఇల్లున్ వాకిలి చూచుకొమ్మ మద మత్తేభేంద్రకుంభస్తనీ!" శశాం. 2. 187.

ఇల్లెపు జేప

 • చేపలలో ఒకరకము. హంస. 4. 187.

ఇల్వడి

 • ఇలువరుస, కులీనత.

           "రాముడు పెద్దకాల మటు రావణు
            నింట వసించియున్న యా, కోమలి సీత
            దెచ్చుకొని కూరిమి నొండు దలంపకున్న వా,
            డేమిటిమర్లొ రాసుతుల కెక్కడి ఇల్వడి యంచు." పద్మ. 9. 8.

 • అభిమానము అని వావిళ్ల నిఘంటువు. అది సరి కాదు.
 • చూ. ఇలువడి.

ఇల్వరుస

 • కులీనత.
 • ఇల్వరిసై (తమిళం)
 • "ఇల్వరుస లాఱడి వోవగ." భాగ. 10. పూ. 992.
 • "వాళ్ల యిల్లువరు సేమీ మంచిది కాదు." వా.

ఇవతళించు

 • చల్ల నగు.
 • "ఇగ్రుచు కోర్కుల దన డెంద మివ తళింప."
 • చూ. ఇవతాళించు.

ఇవతాళించు

 • చల్ల నగు, గడ్డకట్టు.
 • "ఇవతాళించె సుగంధగంధవహము!" దశా. 7. 174.
 • "శిశిరకాలంబునం దివతాళించు కొలకుల-" హర. 4. 14.

           "నవనీ హారపయో మి ళన్మలయజస్నా
            నార్ద్ర పర్యంత మై, యివతాళించు విదర్భ
            రాజతనయా హృద్యస్తనద్వంద్వమున్." శృం. నైష. 34.

ఇవముకొను

 • చల్ల బడు.
 • "మంచున నివముకొంటి-" కాశి. 6. 44.

ఇవముగొను

 • చల్లబడు.
 • ఇవము = మంచు.