పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/198

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇల్లు____ఇల్లు 172 ఇల్లు____ఇల్లు

 • "అతను పొద్దున్నుంచీ ఎక్కడ తిరిగినా సాయంత్రానికి తప్పకుండా ఇల్లు చేరుకుంటాడు." వా.

ఇల్లుటాలు

 • ఇల్లాలు.
 • "నందుని యిల్లుటా లగుయశోద." నీలా. 1. 77.

ఇల్లు దోచిపెట్టు

 • ఇంట నున్న దానిని యితరులకు పెట్టు.
 • ఇది తగ దనేభావం ఇందులో ఇమిడి ఉన్నది.
 • "చూచి చూడక యిల్లు దోచిపెట్టితిమి." అలుగురాజు. 67 పు.
 • "ఆపిల్ల కాపరానికి వచ్చిన మూడోరోజునుండే వాళ్ల వాళ్లకు యిల్లు దోచి పెట్టడం ప్రారంభించింది." వా.

ఇల్లు నడపు

 • సంసారము నడపు.

          "గొల్లడు వ్యాధుడు రజకుడు
           కల్ల మ్మెడువాడు లోనుగా గొందఱు
           దా, రిల్లాలప్పరుపం దగు, నిల్లు నడపు
           చనవు దాని కిచ్చినకతనన్."
                                          విజ్ఞా. వ్యవ. 80.

ఇల్లు నిలుపుకొను

 • వంశము నిలుపుకొను.
 • "వలదు సీత నిచ్చి నలినాప్తకులనాథు కొలువు వట్టి యిల్లు నిలుపుకొనుము." రామా. 7. 74.

ఇల్లు నిల్పు

 • సంసారము పాడు గాకుండా నిలబెట్టు.
 • "శాపంబు తడకట్టు దీర్చి గౌతము నిల్లు నిల్పి." వర. రా. బా. పు. 156. పంక్తి 17.

ఇల్లు బావురు మను

 • ఎక్కువమంది ఉండి వెళ్లి పోగా శూన్యముగా తోచు.
 • "రెండురోజులు తిరునాళ్లలా ఉండినదా? పిల్లలంతా వెళ్లి పోయేసరికి యిల్లు బావురు మంటూ ఉంది." వా.

ఇల్లును ముంగిలి జీవితమ్ముగా

 • సంకుచితంగా, కూపస్థ మండూకం వలె. శరభాంక. 59.

ఇల్లును వాకిలి చూచికొను

 • కుటుంబ యాజమాన్యము వహించు.big>

            "......సంపల్లాభంబున వేగ వత్తు
             నిపు డాత్మన్ భేదముం జెందకే
             యిల్లున్ వాకిలి జూచికొమ్మ మద
             మత్తేభేంద్రకుంభస్తనీ!"
                       తారా. 2. 125 తారా. 2. 125.

 • వాడుకలో ఇల్లూ వాకిలీ చూచుకొను అని వినవస్తుంది.

ఇల్లు నెత్తి గట్టుకొని పోవు

 • చూ. ఇలు నెత్తి గట్టుకొని పోగల్గుదురే.

ఇల్లు పట్టక తిరుగు

 • ఇంటిపట్టున ఉండక తిరుగు.
 • ఇల్లు చాలనట్లు లేదా ఇల్లు సరిపడనట్లు అన్న అర్థంలో ఆరంభ మైనా, కడ కిది ఇంటి పట్టున ఉండక ఊరిలో తిరుగు