పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/194

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇలు_____ఇలు 168 ఇలు______ఇలు

 • "ఇలువరుసయు మానుషముం, గల రాజుల యిండ్ల గన్నెకలు పుట్టు నెడం." శుక. 3. 521.
 • "ఇలువరుస చెడగ బం దులు తల వంపగ..." భాగ. 9. 382.
 • చూ. ఇల్వరుస.

ఇలువాడు

 • గృహశుద్ధి చేయు. ఇ ల్లలికి ముగ్గు పెట్టు.
 • "లలన యిలువాడి నాథుడు, వలచిన చవి వంటకములు వండి." భార. ఆను. 5. 290.

ఇలువుట్టు

 • దాసి, బానిస.
 • కేలం ఆనాటి పనికి వచ్చిన వాడు కాక ఇంటి వరుసగా వస్తున్న దాసుడు, దాసి.
 • "నంబి, కేతల్లి యేతోడు నేయిలు వుట్టు." పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 135.

ఇలువుట్టు గొంతి ఇలువుట్టు దాసి, బానిస. వంశపరంపరగా ఇంటిలో దాసికి దాసికి పుడుతూ వచ్చింది.

 • "ఇలువుట్టు గొంతుల కెన గానినన్ను." పందితా. ప్రథ. పురా. పుట. 473.
 • రూ. ఒలువుట్టు దాసి.

ఇలువుట్టుచిన్న

 • దాసికొడుకు.
 • "మాయిలువుట్టు చిన్న, వడుగు సేయ గట్టవచ్చు మా దాసి, కొడుకు." పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 125.

ఇలు వెడలు

 • బయలుదేరు పాండు. 5. 207.

ఇలు వెళ్ల నీక

 • ఇంటినుండి బయటికి పోనీయక - అ త్యాదరముతో చూస్తూ అనుట.
 • "ఎపుడు సంధ్యలయందు నిలువెళ్లనీక నన్నో మెడుతల్లి యెం తొఱలు నొక్కొ." మను. 2. 17.
 • "అతడు తనకొడుకును ఇల్లు దాటి వెళ్ళనీకుండా చూచుకుంటాడు." వా.

ఇలువేల్పు

 • కులదైవము.
 • ఇలవేల్పు అని వాడుక. ఆ యిలవేల్పే యిలువేలుపు. నిరం. 4. 31.

ఇలుసూఱగా

 • ఇలుదోపిడిగా. అనగా ఇంట నున్న సర్వ స్వం అర్పించి అనుట.
 • "....తమయింట గలయంత వట్టు ....ఇలుసూఱగా భక్తి నెలమి నర్పించి."
 • పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 183.
 • చూ. ఇలు సూఱపుచ్చు.

ఇలుసూఱ విడుచు

 • 1. ఇల్లు కొల్ల వెట్టు; పూర్తిగా వదలివేయు.
 • "ఇల నిట్టి చోద్యంబు లిటు దొల్లి నేడు ఎందు మేయిలు సూఱ విడుతురే తొల్లి."
 • పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 494.
 • 2. సర్వస్వమూ అప్పగించు,