పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/195

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇల్క_____ఇల్ల 169 ఇల్ల______ఇల్ల

 • "మిండజంగమునకు...బండరు విలుసూఱ విడుచు." పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 189.
 • రూ. ఇలు చూఱవుచ్చు.

ఇల్కఱచు

 • 1. ఈలకఱచు - కఱుచుకొని పోవు.
 • "రక్తధారల బెగడు గప్పిన, తెప్ప లిల్కఱచిన, డెంద మదరిన..."
 • పండితా. ద్వితీ. మహి. పుట. 474.
 • 2. గట్టిగా పట్టుకొను.
 • "పం డ్లీలకఱచుకొన్నాడు." వా.
 • చూ. ఇలకఱచు.

ఇల్లంట్రము

 • చూ. ఇల్లఱికము.

ఇల్లంట్రకము

 • చూ. ఇల్లఱికము.

ఇల్ల టము

 • చూ. ఇల్లంట్రము.

ఇల్ల టపల్లుడు

 • అత్తవారింటనే ఉండుఅల్లుడు.

ఇల్ల టపుటల్లుడు

 • చూ. ఇల్లటపల్లుడు.

ఇల్ల డధనము

 • దాపుడుధనము
 • చూ. ఇల్లడసొమ్ము.

ఇల్లడపెట్టు

 • ఇల్ల డగా ఉంచు; ఒకరి ఇంట్లో ఉంచు. భార. విరా. 2. 221.
 • చూ. ఇల్లడల్ పెట్టు.

ఇల్లడ(ల్) పెట్టు

 • ఒకచోట దాచుటకై ఇచ్చి ఉంచు.
 • "అలకలపొల్పు తేటిగములందు, మదాలసయానలీల హం, సలకడ, వక్త్రభాతి జలజంబులపై, దనుకోమలంబు దీ,గల దెస, దృగ్విలాసము మృగంబులచే నగజాత యిల్లడల్, గలయగ బెట్టె నా దను వికాసము లేదె దప:ప్రసంగతిన్." కుమా. 6. 91.

ఇల్ల డామానిసి

 • ఇల్లడగా పెట్టినమనిషి.
 • "ఈతనికి నిల్లడమానిసి నేను." వి. పు. 5. 151.

ఇల్లడసొమ్ము

 • ఒకరి దగ్గర దాచ మని యిచ్చినసొమ్ము.

ఇల్ల నారాయణమ్మ

 • పరమలోభి.
 • 'ఇల్ల' అంటే అరవంలో లేదు అని అర్థం.
 • ఎప్పుడూ లే దనేవా డనుట.
 • "వాడు వట్టి యిల్ల నారాయణమ్మ." వా.
 • ఇల్ల నారాయణమ్మ శతకము.

ఇల్ల ఱికము

 • అల్లుడు అత్తవారింటిలోనే ఉండుట.
 • "ఇల్లఱికం పెట్టుకొని మా పిల్లను ఇద్దా మని ఉంది. కొడుకులు ఎలాగూ లే రాయె." వా.
 • చూ. ఇల్లంట్రము.