పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/188

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఇర_____ఇరు 162 ఇరు_____ఇరు

ఇరవై ముఫ్పై రోజులలో

 • కొద్దిరోజులలో.
 • "చాలా నా ళ్లుండను. ఇరవై ముఫ్పై రోజులలో వచ్చేస్తాను. బెంగ పెట్టుకోకు." వా.

ఇరవొందు

 • నెలకొను.

ఇరసాలు చేయు

 • కిస్తీ వసూలు చేసినడబ్బును తాలూకా కచ్చేరికి పంపించు.

ఇరాఱు

 • పండ్రెండు.
 • "ఇరాఱు మేనులం దా నటు దిడ్లు దూఱి చనె." రుక్మి. 1. 43.

ఇరిమిరిమి చూచు

 • బిక్కిరిచూపులు చూచు. ఇది ఉరుమి ఉరిమిగా కనబడదు. కాని అలాంటిదే ఇది.
 • "ఇల మృగమ ట్లిరిమిరిమి చూచుచును." పండితా. ద్వితీ. పర్వ. పుట. 441.

ఇరియించు

 • భస్మము చేయు.
 • "నొసల నెసగుశిఖియసమున, మసరు మనోభవు మెత్తనిమే, నిరియించితి." ఉద్భ. 3. 289.

ఇరివిలి

 • తొలి; పోగఱతో చేయబడిన రంధ్రము. శ. ర.

ఇరుకుచేతి....

 • లోభి యైన.
 • ధారాళ మైనచేయి కా దను పట్ల, మనిషి వాడు ఇత్యాదులతోచేరి విశేషణంగా ఉపయుక్త మవుతుంది.
 • "ఎంతుంటే నేం? వాడు వట్టి యిరుకుచేతి మనిషి. ఇస్తాడా? పెడతాడా?" వా.
 • "ఆ ఇరుకు చేతివానిదగ్గఱ కెందు కెళ్ళారు?" ఇస్తాడా? పెడతాడా." వా.

ఇరుగాలుఓసులు

 • ద్విపాదపశువులు - నీచు లనుట. పశువులే కాని రెండే కాళ్ళు. ఇంతే భేదం అని...
 • "మి మ్మిరుగాలి పసుల." బస. 6. 525.
 • చూ. ఇర్గాలి పసులు.

ఇరుగాలు నిలువక

 • ఒక్కచోట నిలువక.
 • "ఇరుగాల నిలువక యేగు బెగడి." కవిక. 4. 99.
 • చూ. రెండుకాళ్లూ ఒకచోట పెట్టక.

ఇరుగింటి దయ్యము పొరుగింటి గూబ

 • దుష్టస్త్రీ.
 • గూబ అమంగళసూచకము. దయ్యం భయంకర మైనది.
 • "ఇరుగింటి దయ్యంబు పొరుగింటికిని గూబ, యెదురింటివారల కెదురు చుక్క." శుక. 3. 20.

ఇరుగిల్లు

 • ప్రక్క యిల్లు.

ఇరుగుపొరుగు

 • ప్రక్క యింటివారు.