పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/187

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట ఆమోదించబడ్డది


ఇయ_____ఇర 161 ఇర_____ఇర

 • "వాడి యియత్త ఇంతా అని తెలిస్తే అప్పుడు ఏం చేసేది ఆలోచించవచ్చు." వా.
 • చూ. ఇయత్త్వం.

ఇయత్త్వం

 • సత్తా సారం.
 • చూ. ఇయత్త.

ఇయ్యకొను

 • ఒప్పుకొను.

ఇయ్యకొలుపు

 • ఒప్పించు.
 • భార. ఉద్యో. 1. 27.

ఇయ్యకోలు

 • ఒప్పుదల, అంగీకారము.
 • "ఎవ్వని చరిత మియ్యకో లై రాశి కెక్కు లోకములు." పండితా. ప్రథ. పురా. పుట. 385.
 • "ఇయ్యకోలుమై జనియె." ఉద్భ. 2. 226.

ఇయ్య యను

 • సరే అను.
 • "నా సుతునకు భార్య వగు మన్న నొడబడి యియ్య యనియ." భార. ఆది. 4. 141.

ఇయ్య సేయు

 • ఒప్పుకొను. రాజశే. 3. 19

ఇరవందు

 • ఒప్పారు.
 • భాగ. పూ. 10. 468.

ఇర వగు

 • నెలకొను, ఉండు.
 • "ఈడనే శ్రీ వెంకటాద్రి నిర వైతి వనుచు." తాళ్ల. సం. 6. 162.
 • "అం దిర వై యుయ్యెల లూగు చున్నది." విప్ర. 2. 62. నైష. 1. 52.

ఇరవారు

 • ఒప్పు.
 • "పరిణయ మిరవారగ నాడు చేసితి." భా. రా. సుం. 294.

ఇరవుకొను

 • నెలకొను.
 • "కొల నైన....ఇచ్చోట నిరవుకొన్నది చూడుడు." వర. రా. కిష్కి. పు. 480. పంక్తి 12.

ఇరవుకొలుపు

 • నెలకొల్పు.

ఇరవుకొల్పు

 • నెలకొలుపు.

ఇరవు చూపు

 • స్థాన మిచ్చు.
 • "ముక్తికి నిరవు చూపెడుచేతు లివియె పో." తాళ్ల. సం. 5. 108.

ఇరవు దప్పినమాట

 • క్రమము తప్పినమాట.
 • "ఇరవు దప్పినమాట నేటి కాడెదవు?" ద్విప. జగ. పు. 213.

ఇరవు పడు

 • నెలకొను.

ఇరవుపఱచు

 • ఉంచు, నెలకొలుపు.
 • "ఈశానుదిక్కునం దిరవుపఱిచె." పాండు. 5. 157.