పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/189

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇరు______ఇరు 163 ఇరు______ఇరు

 • ఇరుగూ పొరుగూ అని నేటి వాడుక.
 • "ఒక్క లగ్న మేర్పఱిచి యిరుగుపొరుగు నెఱుగకుండ..." శుక. 2. 166.
 • చూ. ఇజ్జలజ్జలవారు; అంతపొంతలవారు ; ఇరుగుపొరుగులు.

ఇరుగుపొరుగులు

 • ప్రక్క యిండ్లవారు.
 • "ఇరుగుపొరుగు లెఱుగక యుండన్." రాధ. 1. 33.

ఇరుచంబడు

 • కుంచించుకొని పోవు.
 • "ఇరుచంబడి గుమ్మడిమూట గట్టి." క్రీడా. పు. 15.

ఇరుచెవి యెఱుగకుండా

 • పక్కవానికి తెలియకుండా.
 • "ఇరుచెవి యెఱుగక యుండం, దరుణీ సుఖ మనుభవింప..." ఉ. హరి. 5. 197.
 • "ఏగె దేవేంద్రు డిరుచెవి యెఱుగ కుండ." భీమ. 4. 50.
 • రూ. ఇరుసెవి యెఱుగకుండా.

ఇరుజీవి ఎరగకుండా

 • రెండవవానికి తెలియకుండా, రహస్యముగా ననుట. వాడుకలో మాత్రమే ఉంది.
 • "వా డేం చేసినా ఇరుజీవి ఎరక్కుండా చేస్తాడు." వా.

ఇరుదలపాము

 • రెండుతలల పాము. బురద పాము.

ఇరుదలపులుగు

 • గండభేరుండము.

ఇరుదలశిఖండి

 • మేదరకత్తి..
 • "కీసినవెదురు సలాకల, నేసినయిరుదల శిఖండి." క్రీడా. పు. 22.

ఇరుదెసకొలువు

 • ఇద్దఱిక్రింది ఉద్యోగం.
 • "ఇ ట్టేల చెల్లు నీ కిరుదెసకొలువు." బస. 6. 168 పుట.

ఇరుమే నయి

 • అతిలాఘవంతో - ఒకడు యిద్దరుపోలికగా విజృంభించి.
 • "హరుడు వినోదార్థముగా, నిరుమే నయి రణ మొనర్చె." భార. ద్రోణ. 5. 295.

ఇరులుకొను

 • క్రమ్ము, వ్యాపించు.
 • "శైత్యపాండిమలు దుషారాంతమున జేరి, నిర్లుకొన్ ద్రాక్షపందిరుల విరుల." ఆము. 5. 139.

ఇరులుకొల్పు

 • చీకటి కలుగజేయు.
 • "ఇరులు కొల్పుచు నున్న వీప్రావృషేణ్యశరదంబులు." వర. రా. కిష్కి. పు. 393 పంక్తి. 11.

ఇరువాయికట్టు

 • మలమూత్రబంధ మగు.

ఇరువైపుల కను గల్గి

 • జాగ్రత్తగా.
 • రెండువేపులా కన్ను వేసి ఉండాలి - అన్నట్లు నేడు విన వస్తుంది.