పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/180

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇట్టి______ఇడు 154 ఇడు______ఇడు

ఇట్టిపాటి

 • ఈ మాత్రం.
 • "కా దన కిట్టిపాటి యపకారము." భార. ఆది. 1. 124.

ఇట్టే

 • ఉన్న పాటున, వెంటనే.
 • "ఇట్టె చనిబాలభానుని బట్టె నపుడు." ఉత్త. రా. 5. 100.
 • "ఇట్టే పోయి వచ్చేశాడు."
 • "పద్యం చదివీ చదవక ముందే అతను ఇట్టే అర్థం చెప్పేస్తాడు." వా.

ఇట్లు ఎల్ల దినములు రావు

 • ఇట్లాగే ఎప్పుడూ ఉండదు. నీ వనుకొన్న దానికంటే విరుద్ధంగా జరుగవచ్చును సుమా అను హెచ్చరిక యిందులో గుప్తమై ఉన్నది.
 • "...ఇట్లు వర్తిలుటజేసి మృగేక్షణ యైన నిట్ల రా, వెల్ల దినంబులున్ సవతి యేగతి గల్గునొ." కళా. 1. 166.
 • "ఊళ్లోవా ళ్లెవ్వరినీ నువ్వు లెక్క చేయడం లేదు. రోజులు ఇలాగే ఎప్పుడూ ఉండవు." వా.
 • ఇదే వాడుకలో రూపం.

ఇట్లే ఎప్పుడూ ఉండదు

 • చూ. ఇట్లు ఎల్లదినములు రావు.

ఇడికుడకలు

 • పిండివంట, ఆవిరికుడుములు.
 • "ఏలకికాయలు వెన్న మెఱుంగులు నిడికుడకలు....ఆదిగా గల భక్ష్యవిశేషంబులు." హంస. 1. 105.

ఇడుగడవడు

 • బాధపడు.
 • "కడలేని విరహ వేదన నిడుగడవడు చుండుకంటె." కుమా. 6. 5.

ఇడుగడసేయు

 • బాధపడు, బాధ పెట్టు.
 • "ఆత్మలో నిడుగడ సేయుచున్ గడు సహింపక కద్రువ." భార. ఆది. 2. 42.
 • "వేయి విధంబుల భంగ పెట్టుచున్... ఇడుగడసేయగా వలయు నీలుపుమాలిన ఱంకుటాండ్రకు." విజ్ఞా. ఆచా. 111.

ఇడుపులు సాటు

 • బీరములు పల్కు.
 • దశ. 6. 70.

ఇడుమపడు

 • కష్టపడు.
 • "ఇడుమపడడె కాననభూమిన్." భార. అర. 2. 6.

ఇడుమపాటు

 • కష్టము.
 • "ఇడుమపాట్లకుజొచ్చినయింగితంబు." కళా. 4. 99.

ఇడుమలు గుడుచు

 • కష్టాలు పడు.

               "బ్రహ్మరాక్షసు డింతిపై బాయకున్న,
                మంత్రవాదుల వెదకుచు మందు లెఱుగు,
                వారి దడవుచు గనుకలివంత జింత,
                నొంది యిడుమలు గుడుచుచు నున్నవాడు."
                                                  దశ. 11. 36.

               "అనుచు దగ డాసి చేష్టలు, కనుగొని
                 ప్రజ విరియ నరచి గారుడమంత్రం,
                 బున దోషంబుం దీర్చెద, నని యిడు
                 మలు గుడిచి మంత్ర మఫాం బైనన్."
                                          దశకు. 5. 98.

ఇడుముకొను

 • ఇముడ్చుకొను, చేర్చుకొను.