పుట:PadabhamdhaParijathamu.djvu/179

వికీసోర్స్ నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఈ పుట అచ్చుదిద్దబడ్డది


ఇటు_____ఇట్ట 153 ఇట్ట_____ఇట్టి

ఇటువలె

 • ఇట్లు, ఈలాగు.
 • ఇట్లా అనేరూపంలో నేడు వాడుక.
 • "ఇటువలె జవ్వనంపుమద మెచ్చగ." ఉత్తరరా. 1. 172.
 • "ఇట్లా జరుగుతూండగా...." వా.

ఇట్టట్టనక

 • అడ్డు చెప్పక.
 • "ఇట్టట్టన కింక దత్ఫలము లన్నిటి నొందుము." భార. శల్య. 2. 134.
 • "ఇట్టట్టనక." కాశీ. 4. 98.

ఇట్టట్టనజాలవు

 • కిం అన లేవు? ఏ మాత్రం ఎదురు చెప్ప లే వనుట.
 • "చిత్తంబు తనయాజ్ఞ జేసి వర్తించెనే, నిట్టట్టనగ జాల వింద్రియములు." భీమ. 5. 160.

ఇట్టట్టన వచ్చునే!

 • ఏమాత్రం అనడాని కైనా వీ లుందా అనుపట్ల ఉపయోగించేపలుకుబడి.
 • "నిన్ను నిట్టట్టన వచ్చునే." భార. ఉద్యో. 1. 297.
 • "వా డేదైనా పని చేస్తే ఇట్లా అని అనడానికి వీ లుందా?" వా.
 • ఇదే నేటి వాడుక.

ఇట్టటు గ్రుక్కు

 • నీళ్లు నమలు, మాటలు మ్రింగు.
 • "ప్రత్యుత్తరం బేమియు దోపకునికి నిట్టటు గ్రుక్కుచు నున్నట్టిలా గరసి." ప్రభా. 5. 73.

ఇట్టట్టుపడు

 • 1. క్రిందుమీదు లగు.
 • "దట్టి బడినపులుగులగతి నిట్టట్టు పడంగ నునిచి యెంతయు వేడ్కన్." కా. మా. 3. 201.
 • 2. గందరగోళపడు.
 • "అతని విధ మెఱిగింప నిట్టట్టు పఱచు." ఆము. 4. 154.
 • "పట్టణ మిట్టట్టువడ గదల్చి." ఉ. హరి. 1. 20.

ఇట్టట్టు వడగా

 • అటూ ఇటూ కదలునట్లు - పూరిగా అనుట.
 • "అయ్యేటినీరు పఱపె బట్టణ మిట్టట్టు వడ గదల్చి." ఉ. హరి. 1. 9.

ఇట్టట్టొనరించు

 • చెల్లాచెదరు చేయు, ఇటు అటు పాఱిపోవునట్లు చేయు.
 • "భల్లూకమండలి నిట్టట్టొనరించి యుండ దండ న్విస్మయం బొప్పగన్." శుక. 1. 265.

ఇట్టిక సూడినవాడు

 • తిరిగి చూడక పారిపోవువాడు. ఇటుక కాల్చినవాడు వెనుకకు తిరిగి చూడక పరుగెత్తి పోవలె ననుఆచారముపై వచ్చినది.
 • "ఇట్టిక మాడినవాడో, యొట్టిడు కొన్నాడొ." ఉ. హరి. 1. 36.

ఇట్టికాడు

 • ఈటెకాడు.
 • "ఉచ్చిపోవైచునిట్టికాని." కుమా. 11. 39.